Giô Sép, Con Trai của Gia Cốp
  Footnotes
  Theme

  Giô Sép, Con Trai của Gia Cốp

  Trong Cựu Ước, con trai đầu lòng của Gia Cốp và Ra Chên (STKý 30:22–24; 37:3).

  Giô Sép nhận được quyền trưởng nam ở Y Sơ Ra Ên vì Ru Bên, con trai đầu lòng của vợ thứ nhất của Gia Cốp, đã mất đặc quyền này vì sự phạm giới (1 SửKý 5:1–2). Vì sống xứng đáng, Giô Sép, với tư cách là con trai đầu lòng của vợ thứ hai của Gia Cốp, là người kế tiếp để nhận được phước lành này. Giô Sép cũng nhận được phước lành của cha mình chẳng bao lâu trước khi Gia Cốp qua đời (STKý 49:22–26).

  Giô Sép là một người có một đức tính cao cả và rất “thông minh trí tuệ” (STKý 41:39). Việc ông từ chối vợ của Phô Ti Pha là một tấm gương về đức tin, sự trinh khiết và tính thanh liêm (STKý 39:7–12). Ở Ai Cập, khi Giô Sép tiết lộ lai lịch thật của mình cho các anh em của ông biết, ông đã cám ơn họ thay vì trách cứ họ về những điều mà họ đã đối xử với ông. Ông tin rằng những hành động của họ đã giúp thực hiện thánh ý của Thượng Đế (STKý 45:4–15).

  Sự mặc khải ngày sau cho biết sứ mệnh lớn lao hơn của gia tộc Giô Sép trong những ngày sau rốt (BDJS, STKý 50:24–38 [Phụ Lục]; 2 NêPhi 3:3–24; 3 NêPhi 20:25–27).