Giu Đa Ích Ca Ri Ốt
    Footnotes
    Theme

    Giu Đa Ích Ca Ri Ốt

    Một trong số Mười Hai Vị Sứ Đồ của Chúa Giê Su trong Tân Ước (MTƠ 10:4; Mác 14:10; Giăng 6:71; 12:4). Tên họ của ông có nghĩa là “người của Kê Ri Ốt”. Ông xuất phát từ chi tộc Giu Đa và là vị Sứ Đồ duy nhất không phải là người Ga Li Lê. Giu Đa đã phản Chúa.