Bên Gia Min, Con Trai của Gia Cốp
  Footnotes
  Theme

  Bên Gia Min, Con Trai của Gia Cốp

  Trong Cựu Ước, con trai thứ nhì của Gia Cốp và Ra Chên (STKý 35:16–20).

  Chi tộc Bên Gia Min

  Gia Cốp ban phước cho Bên Gia Min (STKý 49:27). Các con cháu của Bên Gia Min là một dân tộc hiếu chiến. Hai người dân Bên Gia Min quan trọng là Sau Lơ, vua Y Sơ Ra Ên đầu tiên (1 SMÊn 9:1–2) và Phao Lô, vị Sứ Đồ trong Tân Ước (RôMa 11:1).