Nê Phi, Con Trai của Lê Hi
  Footnotes
  Theme

  Nê Phi, Con Trai của Lê Hi

  Trong Sách Mặc Môn, một người con trai ngay chính của Lê Hi và Sa Ri A (1 NêPhi 1:1–4; 2:5). Nê Phi có một đức tin mạnh mẽ vào lời của Thượng Đế (1 NêPhi 3:7) và trở thành một vị tiên tri, người lưu giữ biên sử và vị lãnh đạo vĩ đại của dân ông.

  Sách 1 Nê Phi

  Các chương 1 đến 18:8 phần lớn nói về tiên tri Lê Hi và gia đình ông rời Giê Ru Sa Lem. Họ hành trình xuyên qua những sa mạc khô cằn cho đến khi họ đến được biển. 1 NêPhi 18:9–23 kể về cuộc hành trình của họ đi tới đất hứa, theo sự hướng dẫn của Chúa, mặc dù có sự chống báng của La Man và Lê Mu Ên. Các chương 19–22 cho biết mục đích của Nê Phi lưu giữ các biên sử (1 NêPhi 6; 19:18)—là để thuyết phục tất cả mọi người nhớ đến Chúa, Đấng Cứu Chuộc của họ. Ông trích dẫn Ê Sai (1 NêPhi 20–21) và cắt nghĩa những sứ điệp của Ê Sai, với hy vọng rằng tất cả mọi người có thể trở nên biết được Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của họ (1 NêPhi 22:12).

  Sách 2 Nê Phi

  Các chương 1–4 chứa đựng một số những lời giảng dạy và tiên tri cuối cùng của Lê Hi trước khi ông chết, kể cả những phước lành ban cho các con trai của ông và các con cháu của họ. Chương 5 giải thích tại sao dân Nê Phi tự tách rời ra khỏi dân La Man. Dân Nê Phi xây cất đền thờ, giảng dạy luật pháp Môi Se và lưu giữ các biên sử. Các chương 6–10 chứa đựng những lời của Gia Cốp, em của Nê Phi. Gia Cốp duyệt lại lịch sử của Giu Đa và nói tiên tri về Đấng Mê Si; một số những lời này được trích ra từ những lời ghi chép của tiên tri Ê Sai. Trong các chương 11–33 Nê Phi ghi chép chứng ngôn của ông về Đấng Ky Tô, chứng ngôn của Gia Cốp, những lời tiên tri về những ngày sau cùng, và một số chương trích ra từ sách Ê Sai trong Cựu Ước.

  Các Bảng Khắc Nê Phi