Thánh Thư
1 Nê Phi 6


Chương 6

Nê Phi ghi chép về những sự việc của Thượng Đế—Mục đích của Nê Phi là thuyết phục loài người đến với Thượng Đế của Áp Ra Ham để được cứu rỗi. Khoảng 600–592 trước T.C.

1 Và giờ đây, tôi, Nê Phi không biên chép gì về gia phả của tổ phụ tôi trong phần này của biên sử của tôi; và tôi sẽ không bao giờ biên chép vấn đề ấy sau này trên những bảng khắc mà tôi đang viết; vì phần này đã được biên chép trong biên sử do cha tôi cất giữ; vậy nên tôi không viết lại trong tác phẩm này.

2 Vì tôi chỉ cần nói rằng chúng tôi là con cháu của Giô Sép cũng đủ rồi.

3 Và đối với tôi không thành vấn đề về việc tôi ghi chép đầy đủ chi tiết tất cả những sự việc của cha tôi, vì những điều ấy không thể ghi chép trên các bảng khắc này được, vì tôi muốn dành chỗ để ghi chép những sự việc của Thượng Đế.

4 Vì chủ đích của tôi là để có thể thuyết phục loài người đến với Thượng Đế của Áp Ra Ham, và Thượng Đế của Y Sác, và Thượng Đế của Gia Cốp, để được cứu rỗi.

5 Vậy nên, tôi không viết những gì để thỏa mãn thế gian mà chỉ những gì làm đẹp lòng Thượng Đế và những ai không thuộc về thế gian này.

6 Vậy nên, tôi sẽ truyền lệnh cho dòng dõi của tôi là chúng không được làm choán chỗ trên các bảng khắc này với những điều gì vô giá trị đối với con cái loài người.

In