1 Nê Phi 20
  Footnotes
  Theme

  Chương 20

  Chúa bày tỏ những mục đích của Ngài cho Y Sơ Ra Ên biết—Y Sơ Ra Ên đã được chọn trong lò gian khổ và sẽ ra khỏi Ba Bi Lôn—Đối chiếu với Ê Sai 48. Khoảng 588–570 trước T.C.

  1 Hãy nghe đây, hỡi gia tộc Gia Cốp, là những người được xưng bằng danh Y Sơ Ra Ên, và do các dòng nước Giu Đa hoặc do các dòng nước abáp têm mà ra, là những người chỉ danh Chúa mà thề, và kêu cầu Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên, nhưng chẳng lấy hết lòng chân thật và ngay chính khi thề.

  2 Mặc dù họ tự xưng mình thuộc athành thánh, nhưng họ không bcậy nhờ đến Thượng Đế của Y Sơ Ra Ên là Chúa Muôn Quân; phải Chúa Muôn Quân là danh Ngài.

  3 Này, ta đã loan báo những sự việc angày xưa từ lúc khởi đầu; và những sự việc ấy do từ miệng ta phát ra, và ta đã cho thấy những việc ấy. Ta đã cho thấy một cách bất thình lình.

  4 Và ta đã làm như vậy vì ta biết angươi ương ngạnh, cổ ngươi là gân sắt, và trán ngươi là đồng;

  5 Ta đã loan báo cùng ngươi từ lúc ban đầu; trước khi những điều đó xảy ra ta đã cho ngươi thấy; và ta đã cho thấy vì sợ ngươi sẽ bảo rằng: Ấy là do athần tượng của tôi đã làm nên, và tượng chạm cùng tượng đúc của tôi đã ra lệnh làm những sự việc đó.

  6 Ngươi đã nghe và thấy mọi điều ấy; sao ngươi không nói lên đi? Từ nay về sau ta sẽ cho ngươi thấy những điều mới, là những điều giấu kín mà ngươi chưa biết.

  7 Bây giờ những sự việc đó mới được sáng tạo ra, không phải từ lúc ban đầu, trước ngày ngươi chưa nghe chi về điều đó, nó sẽ được loan báo cho các ngươi biết, kẻo ngươi sẽ nói rằng: Này, tôi đã biết những điều đó rồi.

  8 Phải, ngươi chưa từng nghe; phải, ngươi chưa từng biết; phải, lúc ấy tai ngươi chưa mở; vì ta biết rằng ngươi thường làm điều gian dối và đã bị gọi là akẻ phạm giới từ lúc còn trong lòng mẹ.

  9 Tuy nhiên, ta vì adanh mình mà tạm nhịn cơn tức giận, và ta vì vinh hiển mình mà nén lại để khỏi khai trừ ngươi.

  10 Vì này, ta đã luyện ngươi, ta đã chọn ngươi từ trong lò agian khổ.

  11 Ấy là vì ta, phải, chính vì ta mà ta sẽ làm điều này; vì ta sẽ chẳng để adanh ta bị ô nhục; và ta sẽ bkhông nhường vinh quang của ta cho kẻ khác.

  12 Hãy nghe lời ta, hỡi Gia Cốp và Y Sơ Ra Ên mà ta đã gọi, vì ta là Đấng đó; ta là ađầu tiên và cũng là sau cùng.

  13 Tay ta cũng đã alập lên nền đất, và tay hữu ta đã giương lên các tầng trời. Ta gọi đến, trời đất đều đứng lên.

  14 Hỡi tất cả các ngươi, hãy nhóm lại và nghe đây; trong số họ có ai đã rao truyền những điều này cho họ nghe không? Người mà Chúa yêu, sẽ athực hiện lời Ngài đã nói lên qua họ; và người sẽ làm điều đẹp ý Ngài nghịch cùng bBa Bi Lôn, và cánh tay người sẽ giá lên nghịch cùng dân Canh Đê.

  15 Ngoài ra, Chúa còn phán rằng: Ta là Chúa, phải, ta đã phán; phải, ta đã gọi người lại để loan báo, ta đã khiến người đến, và người sẽ làm thịnh vượng đường lối mình.

  16 Các ngươi hãy đến gần ta; ta chưa từng nói cách akín giấu; từ lúc ban đầu, từ lúc việc ấy vừa được rao truyền, ta đã nói ra rồi; và Đức Chúa Trời cùng Thánh Linh của Ngài đã sai ta đến.

  17 Và Chúa, aĐấng Cứu Chuộc của ngươi, Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên có phán như vầy: Ta đã sai người đến; ta là Chúa, Thượng Đế của ngươi, Đấng dạy ngươi những điều có ích, và bdẫn dắt ngươi trên con đường ngươi phải đi, đã làm như vậy.

  18 Than ôi, ước gì ngươi biết nghe theo alệnh truyền của ta—thì sự bình an của ngươi như sông ngòi và sự ngay chính của ngươi như sóng biển.

  19 aDòng dõi ngươi như cát và mầm non trong bụng ngươi như sạn đá; danh của ngươi chẳng hề bị khai trừ hoặc bị tiêu hủy trước mặt ta.

  20 Hãy ara khỏi Ba Bi Lôn, hãy chạy trốn dân Canh Đê, hãy cất tiếng vui ca mà rao truyền tin này, hãy tuyên bố và truyền tin này đến tận cùng quả đất; hãy nói rằng: Chúa đã cứu chuộc btôi tớ Ngài là Gia Cốp.

  21 Và họ không akhát khi Ngài dẫn họ qua các sa mạc; vì Ngài khiến nước từ trong vầng bđá chảy ra cho họ; Ngài cũng đập vầng đá và nước trào ra.

  22 Và mặc dù Ngài đã làm ra tất cả những việc này, và còn nhiều việc vĩ đại hơn nữa, vẫn không có asự bình an cho những kẻ độc ác, Chúa phán vậy.