1 Nê Phi 22
  Footnotes
  Theme

  Chương 22

  Y Sơ Ra Ên sẽ bị phân tán trên khắp mặt đất—Dân Ngoại sẽ nuôi dưỡng Y Sơ Ra Ên bằng phúc âm vào những ngày sau cùng—Y Sơ Ra Ên sẽ được quy tụ lại và được cứu, còn những kẻ ác sẽ bị cháy thiêu như rơm rạ—Vương quốc của quỷ dữ sẽ bị hủy diệt và Sa Tan sẽ bị trói buộc. Khoảng 588–570 trước T.C.

  1 Và giờ đây, chuyện rằng, sau khi tôi, Nê Phi, đọc xong những điều ghi khắc trên acác bảng khắc bằng đồng, các anh tôi bèn đến bên tôi mà hỏi rằng: Những điều ngươi vừa đọc xong có ý nghĩa gì? Này, phải chăng những điều đó chỉ được hiểu theo những việc thuộc linh, là những điều chỉ sẽ xảy ra theo thể cách thuộc linh chứ không theo thể cách xác thịt?

  2 Và tôi, Nê Phi, nói với họ rằng: Này, những điều ấy đã được abiểu hiện cho vị tiên tri đó biết qua tiếng nói của bThánh Linh; vì bởi Thánh Linh mà mọi sự việc được tỏ bày cho ccác vị tiên tri biết, và những điều ấy sẽ đến với con cái loài người theo thể cách xác thịt.

  3 Vậy nên, những điều tôi vừa đọc đó là những điều liên hệ đến các vấn đề athế tục lẫn thuộc linh; vì dường như gia tộc Y Sơ Ra Ên, không sớm thì muộn, sẽ bị bphân tán trên khắp mặt đất, và ở giữa tất cả các quốc gia.

  4 Và này, có nhiều người mà những kẻ ở Giê Ru Sa Lem không còn biết đến họ nữa. Phải, phần lớn tất cả acác chi tộc đã bị bdẫn dắt đi khỏi; và họ bị phân tán khắp nơi trên ccác hải đảo; và chúng ta chẳng một ai biết bây giờ họ ở đâu, mà chúng ta chỉ biết rằng họ đã bị dẫn dắt đi khỏi mà thôi.

  5 Và từ lúc họ bị dẫn dắt đi khỏi như vậy, thì những điều tiên tri này đã nói ra về họ, và về tất cả những kẻ sẽ bị phân tán và bị lẫn lộn sau này, vì Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên; vì họ chai đá trong lòng chống lại Ngài; vậy nên, họ sẽ bị phân tán ở giữa khắp các quốc gia và bị tất cả mọi người aghét bỏ.

  6 Tuy nhiên, sau khi họ được aDân Ngoại bnuôi dưỡng, và Chúa đã giá tay lên trên Dân Ngoại, và dựng họ lên như một hiệu kỳ, và ccon cái họ được bồng trong tay, và các con gái của họ được vác trên vai, này, những điều đã nói ra đây đều thuộc về thế tục; vì đó là những giao ước của Chúa với tổ phụ chúng ta là như vậy; và nó sẽ xảy đến cho chúng ta vào những ngày sắp tới, và cũng sẽ xảy đến cho tất cả các anh em của chúng ta thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

  7 Và điều đó có nghĩa là tới lúc đó sau khi tất cả gia tộc Y Sơ Ra Ên bị phân tán và bị lẫn lộn, thì Đức Chúa Trời sẽ dựng lên một quốc gia hùng mạnh giữa aDân Ngoại, phải, ngay trên xứ này; và dòng dõi chúng ta sẽ bị họ bphân tán.

  8 Và sau khi dòng dõi chúng ta bị phân tán, Đức Chúa Trời sẽ tiến hành một acông việc kỳ diệu giữa bDân Ngoại, đó là một công việc có cgiá trị lớn lao đối với dòng dõi chúng ta; vậy nên, nó được so sánh chẳng khác chi dòng dõi chúng ta sẽ được Dân Ngoại nuôi dưỡng, và được họ bồng ẵm trong tay và vác trên vai vậy.

  9 Và nó cũng có agiá trị đối với Dân Ngoại; và không phải chỉ riêng cho Dân Ngoại, mà nó còn có giá trị bcho tất cả cgia tộc Y Sơ Ra Ên nữa, vì nhờ đó mà mọi người sẽ biết được dnhững giao ước của Cha Thiên Thượng đã ban cho Áp Ra Ham, khi Ngài phán rằng: Nhờ edòng dõi ngươi mà mọi dân trên thế gian này sẽ được gphước.

  10 Hỡi các anh, tôi mong các anh nên biết rằng tất cả mọi dân trên thế gian này không thể được ban phước lành, trừ phi Ngài tỏ atrần cánh tay Ngài trước mắt các quốc gia.

  11 Vậy nên, Đức Chúa Trời sẽ tỏ trần cánh tay Ngài trước mắt tất cả các quốc gia, để thực hiện các giao ước và phúc âm của Ngài cho những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

  12 Vậy nên, Ngài sẽ lại giải thoát cho họ khỏi cảnh tù đày, và họ sẽ được aquy tụ về những đất thừa hưởng của họ; và họ sẽ được đem ra khỏi nơi u ám và btối tăm. Họ sẽ biết rằng cChúadĐấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của họ, là eĐấng Toàn Năng của Y Sơ Ra Ên.

  13 Và máu của giáo hội vĩ đại và akhả ố đó, là gái điếm của toàn thể thế gian, sẽ đổ ra ngay trên đầu chúng; vì chúng sẽ bgây chiến lẫn nhau, và gươm trong tay cchúng sẽ rơi ngay trên đầu chúng, và chúng sẽ say sưa với máu của chính mình.

  14 Và bất cứ aquốc gia nào gây chiến với ngươi, hỡi gia tộc Y Sơ Ra Ên, sẽ bị làm cho quay lại nghịch lẫn nhau, và chúng sẽ brơi ngay vào hầm mà chúng đào ra để sập bẫy dân của Chúa. Và tất cả những kẻ nào cđánh lại Si Ôn sẽ bị hủy diệt, và con gái điếm vĩ đại kia, kẻ đã làm sai lạc những đường lối ngay chính của Chúa, phải, giáo hội vĩ đại và khả ố đó, sẽ ngã xuống dbụi đất, và sự sụp đổ của nó sẽ rất lớn lao biết bao.

  15 Vì này, vị tiên tri đó đã nói, sẽ chóng đến lúc Sa Tan không còn quyền năng gì đối với trái tim con cái loài người nữa; vì ngày ấy sẽ chóng đến khi mà tất cả những kẻ kiêu ngạo cùng những kẻ làm điều ác sẽ như arơm rạ, và ngày ấy đến để chúng phải bị bcháy thiêu.

  16 Vì sẽ chóng đến lúc acơn thịnh nộ tràn đầy của Thượng Đế trút xuống tất cả con cái loài người; vì Ngài không chịu để kẻ độc ác hủy diệt người ngay chính.

  17 Vậy nên Ngài sẽ dùng quyền năng của mình để abảo tồn bngười ngay chính, vì dù cho cơn thịnh nộ tràn đầy của Ngài có phát ra đi nữa, thì những người ngay chính cũng được bảo tồn, còn kẻ thù của họ thì sẽ bị lửa hủy diệt. Vậy nên, những người ngay chính không cần phải sợ hãi; vì theo như lời vị tiên tri đó nói, họ sẽ được cứu, ngay cả việc họ được cứu bằng lửa.

  18 Này, hỡi các anh, tôi nói cho các anh hay, những điều này sẽ phải xảy ra một ngày rất gần đây; phải, ngay cả máu, lửa và hơi khói cũng sẽ xảy đến, và phải xảy đến trên mặt địa cầu này. Và điều đó sẽ xảy đến với loài người theo thể cách xác thịt nếu họ chai đá trong lòng chống lại Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên.

  19 Vì này, những người ngay chính sẽ không bị diệt vong; vì chắc chắn sẽ đến lúc tất cả những kẻ nào chống lại Si Ôn sẽ bị loại trừ.

  20 Và chắc chắn Chúa sẽ sửa soạn một đường lối cho dân Ngài để những lời của Môi Se nói sau đây sẽ được ứng nghiệm khi ông nói rằng: Chúa, Thượng Đế của các ngươi, sẽ dựng lên cho các ngươi một avị tiên tri như ta đây; các ngươi phải nghe theo tất cả những gì người nói với các ngươi. Và chuyện rằng, tất cả những người nào không biết nghe lời vị tiên tri ấy thì sẽ bị bloại trừ khỏi dân chúng.

  21 Và giờ đây, tôi, Nê Phi, nói rõ cho các anh hay rằng, avị tiên tri mà Môi Se vừa nói đó là Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên; vậy nên, Ngài sẽ bphán xét theo lẽ công bình.

  22 Và những người ngay chính không cần phải sợ hãi, vì họ là những người không bị ngăn trở. Nhưng chính vương quốc của quỷ dữ mới cần phải sợ hãi, đó là vương quốc sẽ được tạo dựng lên giữa đám con cái loài người, và sẽ được thiết lập giữa những gì thuộc xác thịt—

  23 Vì sẽ chóng đến lúc tất cả anhững giáo hội nào được dựng lên để kiếm lợi, và những giáo hội nào được dựng lên để tìm kiếm quyền hành đối với loài người, và tất cả những giáo hội nào được dựng lên để bnổi tiếng dưới mắt người thế gian, và tất cả những kẻ tìm kiếm dục vọng xác thịt, cùng những vật của thế gian và làm mọi điều bất chính; phải, nói tóm lại, tất cả những kẻ nào thuộc vương quốc của quỷ dữ, thì đó là những kẻ cần phải biết kinh hãi, run rẩy và crun sợ; chính chúng là những kẻ cần phải bị hạ xuống tận bụi đất; chính chúng là những kẻ sẽ bị dđốt cháy như rơm rạ; và đây là theo lời vị tiên tri ấy đã nói.

  24 Và sẽ chóng đến lúc những người ngay chính phải được dẫn dắt như bầy achiên con trong chuồng, và Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên sẽ trị vì bằng sự thống trị, sức mạnh, quyền năng, và vinh quang lớn lao.

  25 Rồi Ngài aquy tụ con cái Ngài từ bốn phương trời của thế gian; Ngài đếm số chiên của Ngài, và chúng nhận biết Ngài; và sẽ có một đàn chiên với một bngười chăn; và Ngài sẽ nuôi dưỡng đàn chiên của Ngài, và nơi Ngài chúng sẽ tìm thấy cđồng cỏ.

  26 Và vì sự ngay chính của dân Ngài, aSa Tan không còn quyền hành; vậy nên, nó không được thả ra suốt bnhiều năm. Nó không còn chế ngự được trái tim dân chúng, vì họ sống trong sự ngay chính, và Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên ctrị vì.

  27 Và giờ đây, này, tôi, Nê Phi, nói cho các anh hay rằng, tất cả những điều này phải xảy đến theo thể cách xác thịt.

  28 Nhưng, này, tất cả các quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc sẽ an toàn cư ngụ trong Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên, nếu họ biết ahối cải.

  29 Và bây giờ, tôi, Nê Phi, xin chấm dứt; vì tôi không dám nói nhiều hơn về những điều này.

  30 Vậy nên, hỡi các anh, tôi mong rằng các anh hãy xem những điều đã được ghi chép trên acác bảng khắc bằng đồng này là chân thật; và những điều ấy làm chứng rằng loài người phải vâng theo các lệnh truyền của Thượng Đế.

  31 Vậy nên, các anh chớ nên cho rằng chỉ có tôi và cha tôi là những người đã làm chứng và giảng dạy những điều đó. Vậy nên, nếu các anh biết tuân theo acác lệnh truyền, và kiên trì đến cùng, thì các anh sẽ được cứu vào ngày sau cùng. Quả thật vậy. A Men.