Phần Giúp Đỡ Học Tập
Đức Thánh Linh


Đức Thánh Linh

Nhân vật thứ ba trong Thiên Chủ Đoàn (1 Giăng 5:7; GLGƯ 20:28). Ngài là một đấng Linh Hồn, không có thể xác bằng xương và thịt (GLGƯ 130:22). Đức Thánh Linh thường được nói đến là Thánh Linh, hay Thánh Linh của Thượng Đế.

Đức Thánh Linh thực hiện nhiều vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi. (1) Ngài làm chứng về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con (1 CRTô 12:3; 3 NêPhi 28:11; ÊThe 12:41). (2) Ngài tiết lộ lẽ thật của tất cả mọi điều (Giăng 14:26; 16:13; MRNi 10:5; GLGƯ 39:6). (3) Ngài thánh hóa những ai đã hối cải và chịu phép báp têm (Giăng 3:5; 3 NêPhi 27:20; MôiSe 6:64–68). (4) Ngài là Đức Thánh Linh Hứa Hẹn (GLGƯ 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).

Quyền năng của Đức Thánh Linh có thể đến với một người trước khi người ấy chịu phép báp têm, và làm chứng rằng phúc âm là chân thật. Nhưng cái quyền để luôn luôn có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh, khi nào một người xứng đáng, là ân tứ mà chỉ có thể nhận được qua phép đặt tay bởi một người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc sau khi đã chịu phép báp têm hợp pháp vào Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúa Giê Su đã giảng dạy rằng tất cả những tội lỗi đều có thể được tha thứ ngoại trừ tội phạm thượng chống lại Đức Thánh Linh (MTƠ 12:31–32; Mác 3:28–29; LuCa 12:10; HBRơ 6:4–8; GLGƯ 76:34–35).