Ngục Thất Liberty, Missouri (Hoa Kỳ)
    Footnotes
    Theme

    Ngục Thất Liberty, Missouri (Hoa Kỳ)

    Một nhà tù nhỏ mà nơi đó Tiên Tri Joseph Smith và những người khác bị cầm tù một cách bất công từ tháng Mười Một năm 1838 đến tháng Tư năm 1839. Trong khi ở trong những điều kiện khó khăn này, Joseph đã nhận được một số điều mặc khải, đã đưa ra những lời tiên tri và được soi dẫn để viết một lá thư quan trọng gửi cho các Thánh Hữu, mà những phần trích ra từ lá thư này được chứa đựng trong Giáo Lý và Giao Ước 121–123.