Nợ
    Footnotes
    Theme

    Nợ

    Như được dùng trong thánh thư, tiền bạc hay tài sản thiếu người khác khiến cho kẻ mượn phải bị ở trong hình thức nô lệ. Trong một nghĩa khác, Chúa Giê Su giảng dạy rằng chúng ta cần phải cầu xin Cha Thiên Thượng tha nợ cho chúng ta, hay nói cách khác là tha chúng ta để chúng ta khỏi phải trả giá tội lỗi của chúng ta—nhờ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô—sau khi chúng ta đã tha thứ kẻ khác vì lầm lỗi của họ đối với chúng ta (MTƠ 6:12; 3 NêPhi 13:11).