Phần Giúp Đỡ Học Tập
Phán Xét Cuối Cùng, Sự


Phán Xét Cuối Cùng, Sự

Sự Phán Xét Cuối Cùng sẽ xảy ra sau Sự Phục Sinh. Thượng Đế, qua Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ phán xét mỗi người để thẩm định vinh quang vĩnh cửu mà người ấy sẽ nhận được. Sự phán xét này sẽ được căn cứ vào sự tuân theo của mỗi người đối với những lệnh truyền của Thượng Đế, kể cả việc chấp nhận sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê Su Ky Tô.