Tuẫn Đạo
    Footnotes
    Theme

    Tuẫn Đạo

    Một người thà bỏ mạng sống của mình còn hơn từ bỏ Đấng Ky Tô, phúc âm, hay những tín ngưỡng hoặc các nguyên tắc ngay chính của mình.