Phần Giúp Đỡ Học Tập
Điềm Triệu


Điềm Triệu

Một sự kiện hay kinh nghiệm mà người ta hiểu được rằng nó sẽ là bằng chứng hay chứng cớ về một điều gì đó. Một điềm triệu thường là một sự biểu hiện kỳ diệu từ Thượng Đế. Sa Tan cũng có quyền năng cho thấy những điềm triệu trong vài trường hợp. Các Thánh Hữu nên tìm kiếm các ân tứ của Thánh Linh nhưng không nên tìm kiếm những điềm triệu để thỏa mãn tính tò mò hay củng cố đức tin. Chúa sẽ ban những điềm triệu khi Ngài thấy thích hợp cho những ai tin (GLGƯ 58:64).

In