Tổ Chức Hiệp Nhất
    Footnotes
    Theme

    Tổ Chức Hiệp Nhất

    Một tổ chức mà qua đó các Thánh Hữu trong những ngày đầu của Giáo Hội phục hồi tìm cách để sống theo luật dâng hiến. Những cá nhân chia sẻ tài sản, hàng hóa và lợi nhuận cho nhau, và nhận những thứ này tùy theo nhu cầu của mình (GLGƯ 51:3; 78:1–15; 104).