Giao Ước Mới và Vĩnh Viễn
    Footnotes
    Theme

    Giao Ước Mới và Vĩnh Viễn

    Phúc âm trọn vẹn của Chúa Giê Su Ky Tô (GLGƯ 66:2). Nó được coi là mới mỗi khi nó được tiết lộ lại sau một giai đoạn bội giáo. Nó vĩnh viễn theo ý nghĩa rằng đó là giao ước của Thượng Đế và nó đã được thụ hưởng trong mỗi gian kỳ phúc âm nào mà dân chúng đã sẵn lòng chịu tiếp nhận nó. Giao ước mới và vĩnh viễn đã được Chúa Giê Su Ky Tô mặc khải lần nữa cho loài người trên thế gian qua Tiên Tri Joseph Smith. Nó chứa đựng các giáo lễ thiêng liêng được thực hiện bởi thẩm quyền chức tư tế—như phép báp têm và lễ hôn phối trong đền thờ—là những điều cần thiết cho sự cứu rỗi, bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu của loài người. Khi con người chấp nhận phúc âm và hứa tuân giữ các điều giáo lệnh của Thượng Đế, thì Thượng Đế giao ước là Ngài sẽ ban cho họ những phước lành thuộc về giao ước mới và vĩnh viễn của Ngài.