Nô Ê, Con Trai của Giê Níp
    Footnotes
    Theme

    Nô Ê, Con Trai của Giê Níp

    Một vị vua tà ác trong Sách Mặc Môn. Ông cai trị một nhóm dân Nê Phi trong xứ Nê Phi.