Giáo Lệnh của Thượng Đế, Các
    Footnotes
    Theme

    Giáo Lệnh của Thượng Đế, Các

    Các luật pháp và những đòi hỏi mà Thượng Đế ban ra cho nhân loại, hoặc là cá nhân hay tập thể. Tuân giữ các điều giáo lệnh sẽ mang lại những phước lành của Chúa cho người biết vâng lời (GLGƯ 130:21).