Đấng Trung Gian, Đấng Trung Bảo
    Footnotes
    Theme

    Đấng Trung Gian, Đấng Trung Bảo

    Một người can thiệp hay đứng trung gian. Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng trung gian ở giữa Thượng Đế và loài người. Sự Chuộc Tội của Ngài đã mở ra một con đường để cho loài người có thể hối cải tội lỗi của mình và được hòa giải với Thượng Đế.