Phần Giúp Đỡ Học Tập
Lộng Ngôn


Lộng Ngôn

Bất kính hay coi thường những điều thiêng liêng; nhất là, không tôn kính danh của Thượng Đế.

In