Luật Pháp, Luật Lệ
    Footnotes

    Luật Pháp, Luật Lệ

    Các giáo lệnh hay luật lệ của Thượng Đế mà tất cả những phước lành và hình phạt được căn cứ vào đó cả ở trên trời lẫn dưới thế gian. Những ai biết tuân giữ các luật pháp của Thượng Đế nhận được những phước lành đã được hứa. Tiên Tri Joseph Smith giảng dạy rằng dân chúng cũng cần phải tuân theo, tôn kính và tán trợ các luật pháp của đất nước (NTĐ 1:12).

    Luật pháp Môi Se là luật pháp chuẩn bị để đem loài người đến với Đấng Ky Tô. Đó là luật pháp về những sự hạn chế, các quy luật và các giáo lễ. Ngày nay luật pháp của Đấng Ky Tô, là luật pháp đã làm trọn vẹn luật pháp Môi Se, là phúc âm trọn vẹn hay là “luật pháp trọn vẹn về sự tự do” (GiaCơ 1:25).