Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 42


Tiết 42

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith trong hai phần tại Kirtland, Ohio, ngày 9 và 23 tháng Hai năm 1831. Phần đầu tiên, gồm có các câu 1 đến 72, được nhận trước sự hiện diện của mười hai anh cả, và để làm ứng nghiệm lời của Chúa đã hứa trước kia rằng “luật pháp” sẽ được ban cho ở Ohio; (xem tiết 38:32). Phần thứ hai gồm có các câu 73 đến 93. Vị Tiên Tri nói rõ rằng điều mặc khải này “bao gồm luật pháp của Giáo Hội.”

1–10, Các anh cả được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm, làm phép báp têm cho những người cải đạo và xây dựng Giáo Hội; 11–12, Họ phải được kêu gọi và sắc phong, và phải giảng dạy các nguyên tắc của phúc âm nằm trong thánh thư; 13–17, Họ phải giảng dạy và tiên tri bằng quyền năng của Thánh Linh; 18–29, Các Thánh Hữu được truyền lệnh là không được giết người, trộm cắp, nói dối, thèm muốn, phạm tội ngoại tình, hay nói xấu người khác; 30–39, Các luật pháp chi phối về việc hiến dâng tài sản được đề ra; 40–42, Tính kiêu ngạo và biếng nhác bị đoán phạt; 43–52, Người bệnh cần phải được chữa lành qua việc ban phước lành cho người bệnh và qua đức tin; 53–60, Thánh thư hướng dẫn Giáo Hội và phải được rao truyền cho thế gian biết; 61–69, Địa điểm của Tân Giê Ru Sa Lem và những điều kín nhiệm của vương quốc sẽ được tiết lộ; 70–73, Các tài sản được dâng hiến phải được dùng để cấp dưỡng các chức sắc của Giáo Hội; 74–93, Các luật pháp chi phối về sự thông dâm, ngoại tình, giết người, trộm cắp và thú nhận các tội lỗi được đề ra.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là những anh cả trong giáo hội của ta, là những người mà đã quy tụ lại trong danh ta là Giê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế hằng sống, Đấng Cứu Rỗi của thế gian; vì các ngươi tin vào danh ta và tuân giữ các giáo lệnh của ta.

2 Lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, hãy lắng tai để nghe và tuân theo aluật pháp mà ta sẽ ban cho các ngươi.

3 Vì thật vậy, ta nói rằng vì các ngươi đã quy tụ lại theo alệnh truyền mà ta đã truyền lệnh cho các ngươi, và cùng thỏa thuận bvề một điều này, và đã cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta, nên các ngươi sẽ nhận được.

4 Này, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi lệnh truyền đầu tiên này, là các ngươi phải ra đi trong danh ta, mọi người trong số các ngươi, ngoại trừ các tôi tớ của ta là Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon.

5 Và ta ban cho họ một lệnh truyền là họ phải ra đi trong một thời gian ngắn, và họ sẽ được quyền năng của aThánh Linh cho biết khi nào họ phải trở về.

6 Và các ngươi phải ra đi trong quyền năng của Thánh Linh của ta, để thuyết giảng phúc âm của ta, atừng cặp một, trong danh ta, và cất giọng lên như bằng tiếng vang của kèn đồng mà rao truyền lời của ta như những thiên sứ của Thượng Đế.

7 Và các ngươi phải ra đi để làm phép báp têm bằng nước, và nói rằng: Hãy hối cải, các ngươi hãy hối cải, vì vương quốc thiên thượng đã gần kề.

8 Và từ nơi này, các ngươi phải đi đến những vùng đất miền tây; và nơi nào các ngươi thấy có những người tiếp nhận mình thì các ngươi hãy thiết lập giáo hội của ta tại mỗi vùng—

9 Cho đến khi các ngươi được từ trên trời tiết lộ cho biết lúc nào athành phố bTân Giê Ru Sa Lem phải được chuẩn bị, để các ngươi có thể được cquy tụ lại hiệp thành một, ngõ hầu các ngươi được làm ddân của ta, và ta sẽ là Thượng Đế của các ngươi.

10 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, tôi tớ aEdward Partridge của ta phải hành động trong chức vụ mà ta đã chỉ định hắn. Và chuyện rằng, nếu hắn phạm giới thì một bngười khác sẽ được chỉ định thay thế hắn. Quả thật vậy. A Men.

11 Lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, không một người nào được ban cho việc đi athuyết giảng phúc âm của ta, hoặc xây dựng giáo hội của ta, trừ phi kẻ đó được bsắc phong bởi một người có cthẩm quyền, và được giáo hội coi là có thẩm quyền và đã được các vị lãnh đạo của giáo hội sắc phong một cách đúng đắn.

12 Và lại nữa, acác anh cả, thầy tư tế, thầy giảng của giáo hội này phải bgiảng dạy các nguyên tắc phúc âm của ta, là các nguyên tắc nằm trong cKinh ThánhdSách Mặc Môn, là nơi chứa đựng ephúc âm trọn vẹn.

13 Và họ phải tuân hành acác giao ước và những tín điều của giáo hội, và những điều này phải là những lời giảng dạy của họ, bởi họ sẽ được Thánh Linh hướng dẫn.

14 Và các ngươi sẽ được ban cho Thánh Linh qua alời cầu nguyện bởi đức tin; và nếu các ngươi không nhận được bThánh Linh thì các ngươi chớ giảng dạy.

15 Và các ngươi phải tuân hành tất cả điều này như ta đã truyền lệnh về sự giảng dạy của các ngươi, cho đến khi nào acác thánh thư của ta được ban cho trọn vẹn.

16 Và khi nào các ngươi nhờ aĐấng An Ủi mà cất tiếng nói, thì các ngươi sẽ nói và tiên tri điều mà ta thấy là tốt lành;

17 Vì này, Đấng An Ủi hiểu hết mọi sự việc và làm chứng về Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.

18 Và giờ đây, này, ta nói với giáo hội. Các ngươi chớ agiết người; và kẻ nào bgiết người sẽ không được tha thứ trong thế giới này và cả trong thế giới mai sau.

19 Và lại nữa, ta nói, các ngươi chớ giết người; nhưng kẻ nào giết người sẽ phải achết.

20 Các ngươi chớ atrộm cắp; và kẻ nào trộm cắp mà không biết hối cải sẽ bị khai trừ.

21 Các ngươi chớ anói dối; kẻ nào nói dối mà không biết hối cải sẽ bị khai trừ.

22 Các ngươi phải ayêu thương vợ mình hết lòng, và chỉ bkết hợp với vợ mình, chớ không với một ai khác.

23 Và kẻ nào nhìn một người đàn bà mà trong lòng athèm muốn tức là kẻ đó chối bỏ đức tin, vậy sẽ không có được Thánh Linh; và nếu kẻ đó không chịu hối cải thì sẽ bị khai trừ.

24 Các ngươi chớ phạm tội angoại tình; và kẻ nào phạm tội ngoại tình mà không hối cải sẽ bị khai trừ.

25 Còn kẻ nào đã phạm tội ngoại tình mà hết lòng ahối cải, cùng từ bỏ và không làm điều ấy nữa, thì các ngươi phải btha thứ;

26 Còn kẻ nào làm điều ấy anữa, thì kẻ đó sẽ không được tha thứ, nhưng phải bị khai trừ.

27 Các ngươi chớ anói xấu người lân cận của mình, cũng đừng làm điều gì hại người.

28 Các ngươi biết rằng luật pháp của ta về những điều này được ban cho trong các thánh thư của ta; kẻ nào phạm tội mà không hối cải thì sẽ bị akhai trừ.

29 Nếu các ngươi ayêu mến ta thì các ngươi hãy bphục vụctuân giữ tất cả các giáo lệnh của ta.

30 Và này, các ngươi hãy nhớ đến anhững người nghèo, và hãy bdâng hiến những tài sản của mình để ccấp dưỡng cho họ, đó là điều các ngươi phải chia sẻ cho họ, với một giao ước và một chứng thư không thể bị phá bỏ được.

31 Và hễ các ngươi achia sẻ tài sản của mình cho bngười nghèo, tức là các ngươi đã chia sẻ cho ta vậy, và của cải đó sẽ được đặt trước mặt cvị giám trợ của giáo hội ta cùng với những vị cố vấn của người, là hai anh cả hay thầy tư tế thượng phẩm, mà vị giám trợ sẽ chỉ định hay đã chỉ định và dphong nhiệm cho mục đích này.

32 Và chuyện rằng, sau khi của cải được đặt trước mặt vị giám trợ của giáo hội ta, và sau đó khi người này đã nhận những lời chứng về asự dâng hiến tài sản của giáo hội ta, rằng những của cải này không bị lấy ra khỏi giáo hội, theo như những giáo lệnh của ta, thì mọi người sẽ bchịu trách nhiệm đối với ta, là một cngười quản lý tài sản của mình, hoặc tài sản mình nhận được do sự dâng hiến, làm sao cho đủ chi dụng cho bản thân và dgia đình mình.

33 Và lại nữa, nếu sau lần dâng hiến thứ nhất ở trong tay giáo hội, hoặc tín hữu nào của giáo hội, còn những tài sản thặng dư hơn số cần thiết để chi dụng, thì aphần còn lại cần phải được dâng hiến cho vị giám trợ và được cất giữ để thỉnh thoảng ban phát cho những người không có, ngõ hầu mọi người túng thiếu đều có thể được cung cấp rộng rãi và nhận được theo nhu cầu của mình.

34 Vậy nên, những của cải còn lại sẽ được cất giữ trong nhà kho của ta để ban phát cho kẻ nghèo khó và kẻ túng thiếu, theo như hội đồng thượng phẩm của giáo hội, và vị giám trợ cùng hội đồng của ông, chỉ định;

35 Và dùng để mua đất đai cho lợi ích chung của giáo hội và xây dựng các nhà thờ phượng cùng xây dựng aTân Giê Ru Sa Lem như sẽ được mặc khải sau này—

36 Để cho dân giao ước của ta được quy tụ lại hiệp thành một vào ngày ta ađến bđền thờ của ta. Và ta sẽ làm như vậy để cứu rỗi dân của ta.

37 Và chuyện rằng, kẻ nào phạm tội mà không biết hối cải thì sẽ bị akhai trừ khỏi giáo hội, và sẽ không được lấy lại những gì đã dâng hiến cho người nghèo khó và kẻ túng thiếu trong giáo hội của ta, hay nói một cách khác, là những gì đã bdâng hiến cho ta—

38 Vì hễ các ngươi alàm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là đã làm cho chính ta vậy.

39 Vì chuyện rằng, những gì ta nói qua miệng các tiên tri của ta đều sẽ được ứng nghiệm hết; vì ta sẽ biệt riêng các của cải của những người tiếp nhận phúc âm của ta giữa những người Dân Ngoại cho kẻ nghèo trong dân của ta là những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

40 Và lại nữa, các ngươi chớ akiêu ngạo trong lòng; hãy mặc by phục giản dị, và vẻ đẹp của nó là sự đẹp đẽ của công việc do bàn tay các ngươi làm;

41 Và mọi công việc phải được làm trong sự thanh sạch trước mặt ta.

42 Các ngươi chớ alười biếng; vì kẻ lười biếng sẽ không được ăn cơm hay mặc y phục của người lao động.

43 Và trong số các ngươi có kẻ nào abệnh tật mà không có đức tin để được chữa lành, nhưng biết tin tưởng, thì sẽ được nuôi dưỡng với tất cả sự dịu dàng, bằng dược thảo và thức ăn nhẹ, và không phải do bàn tay của kẻ thù.

44 Và các anh cả của giáo hội, từ hai người trở lên, phải được gọi đến để cầu nguyện và đặt atay lên họ trong danh ta; và nếu họ bchết thì họ sẽ chết cho ta; và nếu họ sống thì họ sẽ sống cho ta.

45 Các ngươi phải asống với nhau trong btình thương, đến nỗi phải cthan khóc cho việc mất đi những người đã chết và nhất là cho những người không còn dhy vọng được hưởng sự phục sinh đầy vinh quang.

46 Và chuyện rằng, những người nào chết trong ta thì sẽ không nếm asự chết, vì nó sẽ bngọt ngào đối với họ;

47 Và những kẻ nào không chết trong ta, thì khốn thay cho chúng, vì cái chết của chúng sẽ đắng cay.

48 Và lại nữa, chuyện rằng, kẻ nào có ađức tin nơi ta thì sẽ được bchữa lành, và không bị cchỉ định phải chết thì cũng sẽ được chữa lành.

49 Kẻ nào có đức tin để thấy thì sẽ thấy được.

50 Kẻ nào có đức tin để nghe thì sẽ nghe được.

51 Kẻ què mà có đức tin để nhảy thì sẽ nhảy được.

52 Còn những kẻ nào không có đức tin để làm những điều này, nhưng lại biết tin tưởng ở ta, thì cũng có quyền năng trở thành acon cái của ta; và miễn là họ không phá bỏ luật pháp của ta thì ngươi phải bgánh vác sự yếu đuối của họ.

53 Ngươi phải làm tròn anhiệm vụ quản lý của mình.

54 Ngươi chớ lấy y phục của người anh em mình; ngươi phải trả tiền cho những gì ngươi nhận được của người anh em mình.

55 Và nếu ngươi anhận được nhiều hơn những gì cần có để chi dụng, thì ngươi phải hiến những vật thặng dư vào bnhà kho của ta, để cho mọi sự việc có thể được làm theo lời ta đã phán.

56 Các ngươi phải cầu vấn, và athánh thư của ta sẽ được ban cho như ta đã định, và chúng phải được bbảo toàn;

57 Và điều cần thiết là các ngươi cần phải giữ im lặng về chúng, và chớ giảng dạy chúng cho đến khi các ngươi đã nhận được chúng trọn vẹn.

58 Và ta ban cho các ngươi một lệnh truyền rằng lúc đó các ngươi phải giảng dạy chúng cho tất cả mọi người; vì chúng phải được giảng dạy cho atất cả mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ, và dân tộc.

59 Các ngươi phải chấp nhận những điều mà các ngươi đã nhận được, là những điều đã được ban cho các ngươi trong thánh thư của ta để làm thành luật pháp, là luật pháp của ta để quản trị giáo hội của ta;

60 Và kẻ nào alàm theo những điều này thì sẽ được cứu, còn kẻ nào không làm theo những điều này thì sẽ bị bđoán phạt nếu kẻ đó cứ tiếp tục làm như vậy.

61 Nếu các ngươi cầu xin thì các ngươi sẽ nhận được ađiều mặc khải này đến điều mặc khải khác, bsự hiểu biết này đến sự hiểu biết nọ, để các ngươi có thể hiểu được cnhững điều kín nhiệmdnhững điều bình an—là những điều đem lại esự vui mừng và đem lại cuộc sống vĩnh cửu.

62 Các ngươi hãy cầu xin, rồi các ngươi sẽ được tiết lộ cho biết vào kỳ định của ta nơi nào aTân Giê Ru Sa Lem sẽ được xây dựng.

63 Và này, chuyện rằng, các tôi tớ của ta sẽ được phái đi về hướng đông và hướng tây, lên hướng bắc và xuống hướng nam.

64 Và ngay cả bây giờ, hãy để cho kẻ nào đi về hướng đông dạy bảo những người sẽ được cải đạo chạy trốn qua ahướng tây, và điều này là do hậu quả của điều sẽ xảy ra trên trái đất này cùng bnhững tập đoàn bí mật.

65 Này, các ngươi phải tuân theo tất cả những điều này, rồi phần thưởng của các ngươi sẽ lớn lao thay; vì các ngươi được ban cho biết những điều kín nhiệm của vương quốc, song thế gian không được ban cho biết những điều đó.

66 Các ngươi phải tuân theo những luật pháp mà các ngươi đã nhận được, và phải trung thành.

67 Và sau này các ngươi sẽ nhận được anhững giao ước của giáo hội, những giao ước đó sẽ đủ để gây dựng các ngươi, cả nơi đây và ở Tân Giê Ru Sa Lem.

68 Vậy thì kẻ nào thiếu asự thông sáng, hãy cầu xin ta, và ta sẽ ban cho kẻ đó một cách rộng rãi mà không quở trách chi.

69 Hãy nức lòng và hoan hỷ, vì avương quốc, hay nói cách khác, bnhững chìa khóa của giáo hội đã được ban cho các ngươi. Quả thật vậy. A Men.

70 aCác thầy tư tếbthầy giảng phải có cnhiệm vụ quản lý, giống như các tín hữu vậy.

71 Và các anh cả hoặc các thầy tư tế thượng phẩm nào được chỉ định làm cố vấn để giúp đỡ vị giám trợ trong mọi công việc, thì gia đình họ phải được trợ cấp bằng những của cải được adâng hiến cho vị giám trợ, cho sự lợi ích của kẻ nghèo cùng các mục đích khác như đã được nói từ trước;

72 Hoặc họ phải nhận được một số thù lao công bình cho tất cả các dịch vụ của mình, hoặc là nhiệm vụ quản lý hay một nhiệm vụ nào khác, tùy theo điều mà các vị cố vấn và vị giám trợ nghĩ hoặc quyết định là tốt nhất.

73 Và luôn cả vị giám trợ cũng phải nhận được sự trợ cấp của mình, hoặc một số thù lao công bình cho tất cả mọi dịch vụ của mình trong giáo hội.

74 Này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, bất cứ những ai trong số các ngươi, đã từ bỏ người bạn đời của mình vì cớ athông dâm, hay nói một cách khác, nếu họ làm chứng với các ngươi bằng tất cả khiêm tốn trong lòng rằng đây là trường hợp như vậy, thì các ngươi chớ khai trừ họ ra khỏi các ngươi;

75 Nhưng nếu các ngươi khám phá ra được những kẻ đã bỏ rơi người bạn đời của mình để angoại tình, và chính họ là kẻ phạm tội, và người bạn đời của họ vẫn còn sống, thì họ phải bị bkhai trừ ra khỏi các ngươi.

76 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải alưu ý và cẩn thận, bằng cách hỏi kỹ càng để không thu nhận một kẻ nào như vậy trong số các ngươi, nếu họ đã lập gia đình;

77 Và nếu họ chưa lập gia đình, thì họ phải hối cải tất cả tội lỗi của mình, bằng không thì các ngươi không được thu nhận họ.

78 Và lại nữa, mọi người thuộc giáo hội của Đấng Ky Tô đều phải lưu ý tuân giữ tất cả các giáo lệnh và các giao ước của giáo hội.

79 Và chuyện rằng, nếu có ai trong số các ngươi agiết người thì họ phải bị giao cho nhà chức trách và phải bị đối xử theo luật pháp của xứ sở; vì hãy ghi nhớ rằng kẻ đó không được tha thứ; và tội lỗi đó phải được chứng minh theo luật pháp của xứ sở.

80 Và nếu có người nam hoặc người nữ phạm tội ngoại tình, thì kẻ đó phải bị xét xử trước mặt hai anh cả trong giáo hội hoặc nhiều hơn, và mỗi lời chống lại kẻ đó đều phải do hai nhân chứng của giáo hội định ra chứ không phải do kẻ thù; nhưng nếu có hơn hai nhân chứng thì tốt hơn.

81 Nhưng kẻ đó phải bị kết tội bởi miệng của hai nhân chứng; và các anh cả phải trình vụ này ra trước giáo hội, và giáo hội phải giơ tay lên chống kẻ đó, để họ có thể được xử lý theo luật pháp của Thượng Đế.

82 Và nếu có thể, thì vị giám trợ cũng cần phải có mặt.

83 Và các ngươi phải làm như vậy trong mọi trường hợp mà nó sẽ xảy đến cho các ngươi.

84 Và nếu có một người nam hay người nữ nào cướp bóc, thì người đó phải bị giao cho nhà chức trách theo luật pháp của xứ sở.

85 Và nếu có kẻ nào atrộm cắp, thì người đó phải bị giao cho nhà chức trách theo luật pháp của xứ sở.

86 Và nếu có kẻ nào alừa dối, thì người đó phải được giao cho nhà chức trách theo luật pháp của xứ sở.

87 Và nếu có kẻ nào làm điều bất chính dưới bất cứ hình thức nào, thì người đó phải được giao cho nhà chức trách theo luật pháp, ngay cả luật pháp của Thượng Đế.

88 Và nếu có angười anh chị em nào của ngươi bxúc phạm tới ngươi, thì ngươi hãy nói riêng với kẻ đó khi có một mình ngươi với kẻ đó; và nếu kẻ đó cthú tội thì ngươi hãy làm hòa.

89 Còn nếu kẻ đó không thú tội, thì ngươi hãy giao kẻ đó cho giáo hội, không phải giao cho các tín hữu, mà giao cho các anh cả. Và việc đó phải được thực hiện trong một buổi họp, và buổi họp đó không phải trước công chúng.

90 Và nếu người anh chị em nào của ngươi xúc phạm đến nhiều người, thì kẻ đó phải bị asửa phạt trước mặt nhiều người.

91 Và nếu có ai xúc phạm một cách công khai, thì người đó phải bị khiển trách một cách công khai, hầu cho người đó cảm thấy xấu hổ. Và nếu người đó không thú tội, thì người đó phải bị giao cho luật pháp của Thượng Đế.

92 Nếu có ai xúc phạm một cách kín đáo, thì người đó phải bị khiển trách một cách kín đáo, để kẻ đó có cơ hội thú tội tại một nơi kín đáo với người bị xúc phạm, và với Thượng Đế, ngõ hầu giáo hội khỏi phải nói đến kẻ đó bằng một giọng khiển trách.

93 Và đây là những điều các ngươi phải cư xử trong mọi sự việc.