Làm Lễ cho Người Bệnh
    Footnotes
    Theme

    Làm Lễ cho Người Bệnh

    Một phước lành được ban cho người bệnh bởi những người nắm giữ Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc, có liên quan đến việc dùng dầu đã được thánh hóa.