Bản Thể
  Footnotes
  Theme

  Bản Thể

  Thánh thư nói về danh từ này trong ba cách: (1) Các linh hồn, cả ở tiền dương thế lẫn ở dưới thế gian (AnMa 40:11–14; ARHam 3:23); (2) linh hồn và thể xác kết hợp trên thế gian (GLGƯ 88:15; ARHam 5:7); và (3) người được phục sinh, bất diệt, mà linh hồn và thể xác của người đó sẽ không bao giờ tách rời ra nữa (2 NêPhi 9:13; GLGƯ 88:15–16).

  Giá trị của con người

  Tất cả mọi người đều là con cái linh hồn của Thượng Đế. Ngài quan tâm đến mỗi con cái của Ngài và coi mỗi người đều quan trọng như nhau. Vì họ là con cái của Ngài, nên họ có tiềm lực để trở thành giống như Ngài. Vậy nên họ có giá trị rất lớn lao.