Giáp Che Ngực
    Footnotes
    Theme

    Giáp Che Ngực

    Thánh thư đề cập đến hai loại giáp: (1) Phần áo để bảo vệ phía trước ngực của một chiến sĩ, hay còn gọi là áo giáp. Theo nghĩa bóng, các thánh hữu cần phải mặc một tấm giáp che ngực của sự ngay chính để bảo vệ họ tránh khỏi điều tà ác (ÊSai 59:17; ÊPSô 6:14). (2) Bảng đeo ngực của thầy tư tế thượng phẩm trong luật pháp Môi Se (XÊDTKý 28:13–30; 39:8–21). Bảng này được làm bằng vải gai mịn và có gắn mười hai viên ngọc quý. Đôi khi nó cũng được đề cập đến trong sự liên hệ với U Rim và Thu Mim (GLGƯ 17:1; JS—LS 1:35, 42, 52).