Hoàn Hảo
    Footnotes
    Theme

    Hoàn Hảo

    Hoàn toàn, trọn vẹn và được phát triển đầy đủ; hoàn toàn ngay chính. Hoàn hảo cũng có thể có nghĩa là không tội lỗi hay gian ác. Chỉ có Đấng Ky Tô là hoàn toàn hoàn hảo mà thôi. Các tín đồ chân chính của Đấng Ky Tô có thể trở nên hoàn hảo nhờ ân điển và Sự Chuộc Tội của Ngài.