Bên Gia Min, Cha của Mô Si A
    Footnotes
    Theme

    Bên Gia Min, Cha của Mô Si A

    Một vị tiên tri và vị vua trong Sách Mặc Môn (MôSiA 1–6).