Giô Sép ở A Ri Ma Thê
    Footnotes
    Theme

    Giô Sép ở A Ri Ma Thê

    Giô Sép ở A Ri Ma Thê là nghị viên của Tòa Công Luận, một môn đồ của Đấng Ky Tô, và là người Y Sơ Ra Ên giàu có và trung tín. Ông đã không dự phần vào việc lên án Chúa của chúng ta. Sau Sự Đóng Đinh Trên Thập Tự Giá, Giô Sép đã lấy xác của Đấng Cứu Rỗi mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đặt Ngài trong cái huyệt riêng của mình giống như một hang đá (MTƠ 27:57–60; Mác 15:43–46; LuCa 23:50–53; Giăng 19:38–42).