Phần Giúp Đỡ Học Tập
Việc Làm


Việc Làm

Những hành động của con người, dù tốt hay xấu. Mỗi người sẽ được xét xử tùy theo việc làm của mình.