Đá
    Footnotes
    Theme

    Đá

    Theo nghĩa bóng, Chúa Giê Su Ky Tô và phúc âm của Ngài, là nền tảng và sự chống đỡ vững chắc (GLGƯ 11:24; 33:12–13). Đá cũng có thể chỉ về sự mặc khải, mà qua đó Thượng Đế tiết lộ phúc âm của Ngài cho loài người biết (MTƠ 16:15–18).