Sa Ngã của A Đam và Ê Va, Sự
    Footnotes
    Theme

    Sa Ngã của A Đam và Ê Va, Sự

    Tiến trình mà qua đó nhân loại trở nên hữu diệt trên thế gian này. Khi A Đam và Ê Va ăn trái cấm, họ trở nên hữu diệt, nghĩa là trở nên lệ thuộc vào tội lỗi và sự chết. A Đam trở nên một “xác thịt đầu tiên” trên đất (MôiSe 3:7). Sự mặc khải ngày sau cho biết rõ rằng sự Sa Ngã là một phước lành và A Đam cùng Ê Va cần phải được tôn trọng là cha mẹ đầu tiên của tất cả nhân loại.

    Sự Sa Ngã là một bước cần thiết trong sự tiến triển của loài người. Vì Thượng Đế biết rằng Sự Sa Ngã sẽ xảy ra, nên Ngài đã đề ra một Đấng Cứu Rỗi trong cuộc sống tiền dương thế. Chúa Giê Su Ky Tô đến trong thời trung thế để chuộc tội cho Sự Sa Ngã của A Đam và cũng chuộc tội lỗi cá nhân của loài người với điều kiện loài người biết hối cải.