Ê Sai
  Footnotes
  Theme

  Ê Sai

  Một vị tiên tri trong Cựu Ước đã nói tiên tri từ năm 740–701 trước T.C. Là trưởng cố vấn của Vua Ê Xê Chia, Ê Sai có một ảnh hưởng lớn lao về tôn giáo và chính trị.

  Chúa Giê Su trích dẫn Ê Sai thường xuyên hơn Ngài trích dẫn từ bất cứ một vị tiên tri nào khác. Ê Sai cũng được Phi E Rơ, Giăng và Phao Lô trích dẫn thường xuyên trong Tân Ước. Sách Mặc Môn và Giáo Lý và Giao Ước chứa đựng nhiều câu trích dẫn từ Ê Sai hơn là từ bất cứ một vị tiên tri nào khác và cung ứng nhiều sự giải thích để cắt nghĩa những lời của Ê Sai. Nê Phi dạy dỗ dân ông từ những lời ghi chép của Ê Sai (2 NêPhi 12–24; ÊSai 2–14). Chúa phán bảo dân Nê Phi rằng “những lời nói của Ê Sai thật vĩ đại thay” và tất cả những điều này sẽ được ứng nghiệm (3 NêPhi 23:1–3).

  Sách Ê Sai

  Một cuốn sách trong Cựu Ước. Nhiều lời tiên tri của Ê Sai nói về sự hiện đến của Đấng Cứu Chuộc, cả trong giai đoạn giáo vụ trần thế của Ngài (ÊSai 9:5) và khi Ngài là vị Vua Vĩ Đại vào ngày sau cùng (ÊSai 63). Ông cũng nói tiên tri nhiều về tương lai của Y Sơ Ra Ên.

  Chương 1 là tiểu dẫn cho phần còn lại của cuốn sách. ÊSai 7:14; 9:5–6; 11:1–5; 53; và 61:1–3 báo trước về sứ mệnh của Đấng Cứu Rỗi. Các chương 2, 11, 1235 nói về những sự kiện vào những ngày sau, khi phúc âm sẽ được phục hồi, Y Sơ Ra Ên sẽ được quy tụ, và đất khô hạn sẽ trổ hoa như bông hồng. Chương 29 chứa đựng lời tiên tri về sự ra đời của Sách Mặc Môn (2 NêPhi 27). Các chương 40–46 rao truyền về sự siêu việt của Đức Giê Hô Va là Thượng Đế chân chính hơn các thần tượng khác của những người tà giáo. Các chương cuối cùng, 47–66, nói về những sự kiện trong sự phục hồi cuối cùng của Y Sơ Ra Ên và sự thiết lập Si Ôn, với Chúa ngự trị giữa dân Ngài.