Phần Giúp Đỡ Học Tập
Xá Miễn Tội Lỗi


Xá Miễn Tội Lỗi

Sự tha thứ cho việc làm lầm lỗi dưới điều kiện là biết hối cải. Sự xá miễn tội lỗi có thể thực hiện được nhờ Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Một người nhận được sự xá miễn tội lỗi của mình nếu người ấy có đức tin nơi Đấng Ky Tô, biết hối cải tội lỗi của mình, tiếp nhận các giáo lễ báp têm và phép đặt tay để được ban cho ân tứ Đức Thánh Linh và tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế (NTĐ 1:3–4).