Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 13


Tiết 13

Một phần trích từ lịch sử của Joseph Smith kể lại sự sắc phong Chức Tư Tế A Rôn cho Joseph Smith và Oliver Cowdery, gần Harmony, Pennsylvania, ngày 15 tháng Năm năm 1829. Sự sắc phong này được thực hiện bởi tay một vị thiên sứ tự xưng là Giăng, cũng là vị mà được gọi là Giăng Báp Tít trong Tân Ước. Vị thiên sứ này giải thích rằng ông đang hành động theo chỉ thị của các Vị Sứ Đồ thời xưa là Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng, là những vị nắm giữ các chìa khóa của chức tư tế cao hơn, được gọi là Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Joseph Smith và Oliver được hứa là khi nào đến lúc thì chức tư tế cao hơn này sẽ được truyền giao cho họ. (Xem thêm tiết 27:7–8, 12.)

Các chìa khóa và các quyền năng của Chức Tư Tế A Rôn được giải thích.

1 Hỡi các ngươi cũng là tôi tớ như ta, trong danh Đấng Mê Si, ta atruyền giao cho các ngươi bChức Tư Tế A Rôn, là chức tư tế nắm giữ các chìa khóa phù trợ của ccác thiên sứ và của phúc âm về dsự hối cải, và của ephép báp têm bằng cách được dìm mình xuống nước để được xá miễn tội lỗi; và chức tư tế này sẽ không bao giờ lại bị cất khỏi thế gian, cho đến ngày gcác con trai của Lê Vi lại hiến dâng một của lễ lên Chúa trong hsự ngay chính.