Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 34


Tiết 34

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Orson Pratt tại Fayette, New York, ngày 4 tháng Mười Một năm 1830. Anh Pratt được mười chín tuổi vào lúc đó. Ông được cải đạo và được báp têm khi lần đầu tiên nghe anh mình là Parley P. Pratt thuyết giảng phúc âm được phục hồi trước đó sáu tuần lễ. Điều mặc khải này được nhận ở nhà của Peter Whitmer Sr.

1–4, Những người trung thành trở thành con cái của Thượng Đế qua Sự Chuộc Tội; 5–9, Việc thuyết giảng phúc âm sửa soạn con đường cho Sự Tái Lâm; 10–12, Lời Tiên Tri có được bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

1 aOrson, con trai của ta, hãy lắng tai nghe và chú ý đến những điều mà ta, Đức Chúa Trời, sẽ nói với ngươi, ta là Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Chuộc của ngươi;

2 asự sáng và sự sống của thế gian, là sự sáng soi trong tối tăm, và tối tăm chẳng hề hiểu nó.

3 Là Đấng ayêu thương thế gian đến nỗi bngười phải chy sinh mạng sống của mình, để tất cả những ai tin đều có thể trở thành dcon cái của Thượng Đế. Vậy nên ngươi là con của ta;

4 aphước thay cho ngươi vì ngươi đã tin;

5 Và càng phước thay cho ngươi vì ngươi đã được ta akêu gọi để thuyết giảng phúc âm của ta—

6 Để cất cao tiếng nói lên như bằng tiếng vang của kèn đồng, vừa ngân dài vừa lớn, và akêu gào sự hối cải của thế hệ gian dối và ngược ngạo này, và sửa soạn con đường của Chúa cho bsự tái lâm của Ngài.

7 Vì này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, đã gần đến alúc ta sẽ ngự đến trong một bđám mây với quyền năng và vinh quang lớn lao.

8 Và ngày ta đến sẽ là một angày vĩ đại, vì mọi quốc gia sẽ brun sợ.

9 Nhưng trước ngày vĩ đại đó đến thì mặt trời sẽ tối sầm lại, và mặt trăng sẽ đổi ra máu; và các ngôi sao sẽ không chiếu ánh sáng nữa, và một số các ngôi sao sẽ sa xuống, và những sự hủy diệt lớn lao đang chờ đợi kẻ tà ác.

10 Vậy nên, hãy cất cao tiếng nói của mình và achớ tiếc lời, vì Đức Chúa Trời đã phán; vậy ngươi hãy tiên tri, và những lời tiên tri ấy sẽ được bquyền năng của Đức Thánh Linh ban cho.

11 Và nếu ngươi trung thành, thì này, ta sẽ ở cùng ngươi cho tới khi ta đến—

12 Và thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, ta sẽ chóng đến. Ta là Chúa của ngươi và là Đấng Cứu Chuộc của ngươi. Quả thật vậy. A Men.