Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 40


Tiết 40

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Sidney Rigdon, tại Fayette, New York, ngày 6 tháng Giêng năm 1831. Trước khi phần ghi chép điều mặc khải này, lịch sử của Vị Tiên Tri có nói: “Vì James [Covel] chối bỏ lời của Chúa, và quay trở lại với những nguyên tắc và những người trước kia của hắn, nên Chúa ban cho tôi và Sidney Rigdon điều mặc khải sau đây” (xem tiết 39).

1–3, Sự sợ bị ngược đãi bắt bớ và những nỗi lo lắng trần tục khiến có sự chối bỏ phúc âm.

1 Này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, lòng của tôi tớ aJames Covel của ta đã ngay thẳng trước mặt ta, vì hắn đã giao ước với ta là sẽ tuân theo lời của ta.

2 Và hắn đã atiếp nhận lời của ta một cách vui sướng, nhưng liền sau đó quỷ Sa Tan đã cám dỗ hắn; và sự sợ bị bngược đãi bắt bớ và những nỗi lo lắng trần tục đã khiến cho hắn cchối bỏ đạo.

3 Vậy nên hắn đã dứt bỏ giao ước của ta, và ta chỉ còn cách đối xử với hắn theo như điều ta thấy là đúng. A Men.