Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 28


Tiết 28

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Oliver Cowdery, tại Fayette, New York, tháng Chín năm 1830. Hiram Page, một tín hữu của Giáo Hội, có một viên đá, và tuyên bố rằng nhờ viên đá này mà ông nhận được những điều mặc khải về việc xây dựng Si Ôn và cơ cấu tổ chức của Giáo Hội. Vài tín hữu đã bị lừa gạt vì những lời tuyên bố này, và ngay cả Oliver Cowdery cũng bị ảnh hưởng một cách sai lầm bởi những lời nói đó. Ngay trước lúc một đại hội đã được ấn định trước, Vị Tiên Tri đã thành tâm cầu vấn Chúa về vấn đề này, và điều mặc khải này đã đi theo sau.

1–7, Joseph Smith nắm giữ các chìa khóa của những sự kín nhiệm, và chỉ có mình ông nhận được những điều mặc khải cho Giáo Hội; 8–10, Oliver Cowdery phải thuyết giảng cho dân La Man; 11–16, Sa Tan đã lừa gạt Hiram Page và cho ông ta những điều mặc khải sai lầm.

1 Này, ta nói cho ngươi hay, hỡi aOliver, ngươi sẽ được ban cho quyền năng để giáo hội phải nghe theo mọi điều ngươi bgiảng dạy cho họ qua cĐấng An Ủi, về những điều mặc khải và những giáo lệnh mà ta đã ban ra.

2 Nhưng này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, ngoài tôi tớ aJoseph Smith, Jr., của ta thì bkhông một ai khác trong giáo hội này được chỉ định để nhận những giáo lệnh và những điều mặc khải, vì hắn nhận được những điều đó giống như Môi Se vậy.

3 Và ngươi phải tuân theo những điều ta sẽ ban cho hắn, giống như aA Rôn, để trung thành rao truyền những giáo lệnh và những điều mặc khải cho giáo hội biết, bằng quyền năng và bthẩm quyền.

4 Và nếu có khi nào, hoặc bất cứ lúc nào, ngươi được Đấng An Ủi hướng dẫn để anói hoặc giảng dạy cho giáo hội bằng cách thức giáo lệnh, thì ngươi được phép làm điều đó.

5 Nhưng ngươi chớ có viết bằng cách thức giáo lệnh, mà phải viết bằng sự khôn ngoan;

6 Và ngươi chớ ra lệnh cho người lãnh đạo mình, và là người đứng đầu trong giáo hội;

7 Vì ta đã ban cho hắn acác chìa khóa của bnhững sự kín nhiệm cùng những điều mặc khải là những điều vẫn được niêm phong, cho đến khi nào ta chỉ định cho họ một người khác lên thay thế hắn.

8 Và giờ đây, này, ta nói cho ngươi hay rằng, ngươi phải đi đến với adân La Man và thuyết giảng bphúc âm của ta cho họ; và nếu họ chấp nhận những lời giảng dạy của ngươi thì ngươi hãy thiết lập giáo hội của ta ở giữa họ; và ngươi sẽ nhận được những điều mặc khải, nhưng chớ viết ra bằng cách thức giáo lệnh.

9 Và giờ đây, này, ta nói cho ngươi hay rằng, điều chưa được tiết lộ, và chẳng một ai được biết athành phố bSi Ôn sẽ được thiết lập tại đâu, nhưng điều này sẽ được ban cho sau này. Này, ta nói cho ngươi hay rằng, nó sẽ được dựng lên tại biên giới gần dân La Man.

10 Ngươi chớ rời khỏi nơi này cho đến khi sau đại hội; và tôi tớ Joseph của ta phải được chỉ định để chủ tọa đại hội bởi tiếng nói của đại hội; và những gì hắn nói với ngươi, ngươi sẽ phải nói.

11 Và lại nữa, ngươi phải kiếm người anh em của ngươi là Hiram Page, và chỉ agiữa hai người với nhau, ngươi hãy nói cho hắn biết rằng những điều hắn viết ra từ viên đá ấy không phải là những điều từ ta, mà là bSa Tan đã clừa gạt hắn;

12 Vì này, những điều này đã không được chỉ định cho hắn, và cũng chẳng có điều gì được chỉ định cho một ai trong giáo hội này mà trái ngược với những giao ước của giáo hội.

13 Vì tất cả mọi sự việc đều phải được làm theo thứ tự và bằng asự ưng thuận chung trong giáo hội, bằng sự cầu nguyện bởi đức tin.

14 Và ngươi sẽ phải góp phần vào việc giải quyết những việc này, theo như các giao ước của giáo hội, trước khi ngươi lên đường đến với dân La Man.

15 Và ngươi sẽ được achỉ cho những gì ngươi phải làm từ lúc ngươi ra đi cho đến ngày trở về.

16 Và ngươi phải mở miệng mình luôn luôn để rao truyền phúc âm của ta bằng một âm thanh vui vẻ. A Men.