Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 61


Tiết 61

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith bên bờ Sông Missouri, Khúc Quanh McIlwaine, ngày 12 tháng Tám năm 1831. Trong cuộc hành trình trở lại Kirtland, Vị Tiên Tri cùng mười anh cả đã đi xuôi dòng Sông Missouri bằng xuồng. Vào ngày thứ ba của cuộc hành trình, họ đã trải qua nhiều hiểm nguy. Anh Cả William W. Phelps, trong một khải tượng ban ngày, đã thấy kẻ hủy diệt đi bằng quyền năng trên mặt nước.

1–12, Chúa đã ban hành nhiều sự hủy diệt trên các dòng nước; 13–22, Các dòng nước đã bị Giăng nguyền rủa và kẻ hủy diệt đi trên mặt nước; 23–29, Một số người có quyền năng chế ngự các dòng nước; 30–35, Các anh cả phải hành trình từng cặp một và thuyết giảng phúc âm; 36–39, Họ phải chuẩn bị cho sự hiện đến của Con của Người.

1 Này, hãy nghe tiếng nói của Đấng có tất cả mọi aquyền năng, là Đấng của vĩnh viễn này tới vĩnh viễn khác, là bAn Pha và Ô Mê Ga, là ban đầu và cuối cùng.

2 Này, thật vậy, Chúa phán cùng các ngươi như vậy, hỡi các ngươi là các anh cả của giáo hội ta, là những ngươi đã quy tụ tại điểm này. Các ngươi giờ đây đã được tha tội, vì ta là Chúa atha tội, và bthương xót những ai biết cthú tội của mình bằng tấm lòng khiêm nhường;

3 Nhưng, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, cả nhóm anh cả này của ta không cần phải đi quá mau trên nước, trong khi dân cư hai bên bờ đang thảm vong trong sự chẳng tin.

4 Tuy nhiên, ta đã chịu như vậy để các ngươi có thể làm chứng; này, trên các dòng nước có rất nhiều hiểm nguy, và nhất là nhiều hơn về sau này;

5 Vì ta là Chúa trong cơn thịnh nộ của ta đã ban hành nhiều sự hủy diệt trên các dòng nước; phải, và nhất là trên các dòng nước này.

6 Tuy nhiên, mọi xác thịt đều ở trong tay ta, và trong số các ngươi kẻ nào trung thành thì sẽ không bị nước hủy diệt.

7 Vậy nên, điều cần thiết là tôi tớ Sidney Gilbert của ta và tôi tớ aWilliam W. Phelps của ta phải gấp rút trong công việc và nhiệm vụ của mình.

8 Tuy nhiên, ta không thể để cho các ngươi chia tay cho đến khi nào các ngươi bị asửa phạt về những tội lỗi của các ngươi, để các ngươi có thể thành một, để các ngươi không bị diệt vong trong bsự tà ác;

9 Nhưng giờ đây, thật vậy ta nói, điều cần thiết đối với ta là các ngươi nên chia tay. Vậy các tôi tớ Sidney Gilbert và William W. Phelps của ta hãy đi với nhóm trước kia của họ, và hãy hành trình gấp rút để họ có thể chu toàn sứ mệnh của họ, và nhờ đức tin họ sẽ thắng được;

10 Và nếu họ trung thành thì họ sẽ được bảo toàn, và ta là Chúa, sẽ ở với họ.

11 Và những người còn lại hãy đem đủ áo quần cần thiết.

12 Hãy để tôi tớ Sidney Gilbert của ta đem theo những vật dụng không cần thiết, theo như các ngươi thỏa thuận.

13 Và giờ đây, này, vì alợi ích của các ngươi, ta ban cho các ngươi một blệnh truyền về những việc này; và ta, là Chúa, sẽ lý luận với các ngươi như ta đã từng lý luận với người xưa vậy.

14 Này, ta, là Chúa, lúc khởi đầu đã ban phước cho acác dòng nước; nhưng vào những ngày sau cùng, qua miệng tôi tớ Giăng của ta, ta đã bnguyền rủa các dòng nước.

15 Vậy nên, sẽ tới ngày mà chẳng một xác thịt nào được an toàn trên các dòng nước.

16 Và vào những ngày sắp tới, người ta sẽ nói rằng chẳng có ai có thể đi lên đất Si Ôn được bằng đường thủy, ngoại trừ những kẻ lòng dạ ngay thẳng.

17 Và, trong khi ta, là Chúa, vào những ngày đầu, đã anguyền rủa đất, nhưng vào những ngày sau cùng, ta đã ban phước cho đất vào đúng lúc để các thánh hữu của ta sử dụng, để họ có thể nhận được sự màu mỡ của đất.

18 Và giờ đây ta ban cho các ngươi một lệnh truyền, và điều gì ta nói với một người tức là ta nói với tất cả, để các ngươi cảnh giác anh em mình biết trước về những dòng nước này, để họ đừng có hành trình trên những dòng nước này khi họ đến, kẻo họ mất đức tin và họ sẽ bị sa vào cạm bẫy;

19 Ta, là Chúa, đã ban sắc lệnh, và kẻ hủy diệt đang ngự trên mặt nước, và ta sẽ không hủy bỏ sắc lệnh này.

20 Ta, là Chúa, hôm qua đã tức giận các ngươi, nhưng hôm nay cơn giận của ta đã lánh khỏi.

21 Vậy nên, những kẻ mà ta vừa nói tới phải hành trình gấp rút—ta nói với các ngươi một lần nữa, họ phải hành trình gấp rút.

22 Và trong ít lâu nữa, họ đi bằng đường thủy hay bằng đường bộ, điều đó không quan hệ đối với ta, miễn là họ làm tròn nhiệm vụ của họ; việc này phải được làm theo sự suy xét của họ từ nay về sau.

23 Và giờ đây, về phần các tôi tớ Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jr., và Oliver Cowdery của ta, họ chớ đi trên các dòng nước nữa, ngoại trừ trên kinh đào, trong khi hành trình trở về nhà; hay nói cách khác, họ không được đi trên các dòng nước trong khi hành trình, ngoại trừ trên kinh đào.

24 Này, ta, là Chúa, đã ấn định cách thức cho cuộc hành trình của các thánh hữu của ta; và này, đây là cách thức—sau khi rời kinh đào, họ phải hành trình bằng đường bộ, vì họ được truyền lệnh là phải hành trình đi lên đất Si Ôn;

25 Và họ phải làm như các con cháu của Y Sơ Ra Ên, nghĩa là phải adựng lều ở dọc đường.

26 Và này, các ngươi phải trao điều giáo lệnh này cho toàn thể anh em mình.

27 Tuy nhiên, kẻ nào được ban cho aquyền năng chế ngự được các dòng nước, thì kẻ đó được Thánh Linh ban cho khả năng hiểu biết về mọi đường lối của Ngài;

28 Vậy nên, kẻ đó hãy làm theo như Thánh Linh của Thượng Đế hằng sống truyền lệnh cho mình làm, dù trên đất liền hay trên các dòng nước, như ta muốn làm từ nay về sau.

29 Và các ngươi sẽ được cho biết lộ trình của các thánh hữu, hay là con đường mà các thánh hữu của trại của Chúa phải đi.

30 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các tôi tớ Sidney Rigdon, Joseph Smith, Jr., và Oliver Cowdery của ta sẽ không được mở miệng nói gì với các hội đoàn của những kẻ tà ác cho tới khi họ đến Cincinnati;

31 Và ở nơi đó, họ phải cất cao tiếng nói lên Thượng Đế để chống lại dân ấy, phải, lên Đấng mà cơn giận của Ngài phừng lên chống lại sự tà ác của chúng, một dân tộc đã gần achín muồi cho sự hủy diệt.

32 Và từ nơi đó, họ hãy lên đường đến với các hội đoàn anh em của họ, vì những việc làm của họ hiện đang được cần đến ở trong các hội đoàn anh em mình hơn là ở trong các hội đoàn của những kẻ tà ác.

33 Và giờ đây, về những người còn lại, họ phải hành trình và arao truyền lời của Thượng Đế cho các hội đoàn của những kẻ tà ác nghe những gì mình biết;

34 Và tới mức mà họ làm được như vậy, thì họ sẽ atẩy sạch y phục của mình, và họ sẽ trở nên không tì vết trước mặt ta.

35 Và họ hãy hành trình cùng với nhau, hoặc atừng cặp một, tùy theo họ thấy điều nào là thích đáng; tuy nhiên, các tôi tớ Reynolds Cahoon và Samuel H. Smith của ta, là những người mà ta rất hài lòng, thì không nên xa rời nhau cho đến khi nào họ trở về với gia đình mình, và đây là mục đích thông sáng của ta.

36 Và giờ đây, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, và điều gì ta nói với một người tức là ta nói với tất cả, hỡi acác con trẻ, hãy vui lên; vì ta đang ở bgiữa các ngươi và ta đã không crời bỏ các ngươi;

37 Và vì các ngươi đã biết hạ mình trước mặt ta, nên những phước lành của avương quốc thuộc về các ngươi.

38 Hãy thắt lưng thật chặt, và hãy atỉnh thức và điềm đạm, hãy trông đợi sự hiện đến của Con của Người, vì Ngài sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ tới.

39 Hãy luôn luôn acầu nguyện để các ngươi không rơi vào bcám dỗ, hầu các ngươi có thể đương nổi ngày hiện đến của Ngài, dù trong lúc còn sống hay đã chết. Quả thật vậy. A Men.