Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 9


Tiết 9

Điều mặc khải ban cho Oliver Cowdery qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Harmony, Pennsylvania, tháng Tư năm 1829. Oliver được khiển trách phải kiên nhẫn và được khuyên nhủ nên bằng lòng với công việc ghi chép, trong lúc này, những điều người dịch đọc ra, thay vì toan tính phiên dịch.

1–6, Những biên sử cổ xưa khác sẽ được phiên dịch; 7–14, Sách Mặc Môn được phiên dịch qua sự học hỏi và qua sự xác nhận thuộc linh.

1 Này, ta nói cho ngươi hay, con trai của ta, vì ngươi không aphiên dịch theo như điều ngươi đã mong muốn nơi ta, và ngươi lại bắt đầu bbiên chép cho tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, vậy nên ta muốn ngươi tiếp tục biên chép cho đến khi nào ngươi hoàn tất biên sử này, là biên sử mà ta đã giao phó cho hắn.

2 Và rồi, này, ta có anhững biên sử bkhác, và ta sẽ ban cho ngươi quyền năng để ngươi có thể giúp việc phiên dịch các biên sử đó.

3 Hãy kiên nhẫn, hỡi con trai của ta, vì đây là sự thông sáng của ta, và hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để ngươi phiên dịch.

4 Này, công việc mà ngươi được kêu gọi là biên chép cho tôi tớ Joseph của ta.

5 Và này, chính vì ngươi không tiếp tục như ngươi đã bắt đầu, mà ngươi lại khởi công phiên dịch, nên ta phải lấy lại đặc ân này khỏi ngươi.

6 Chớ nên aoán trách, hỡi con trai của ta, vì ta đối xử với con như vậy là do sự thông sáng của ta.

7 Này, ngươi đã không hiểu; ngươi đã cho rằng ta sẽ ban cho ngươi khả năng đó mặc dù ngươi không suy nghĩ về việc ấy mà chỉ biết cầu xin ta thôi.

8 Nhưng này, ta nói cho ngươi hay rằng, ngươi phải anghiên cứu kỹ trong tâm trí mình; rồi ngươi phải bhỏi ta xem điều đó có đúng không; và nếu đúng thì ta sẽ làm cho ctâm can ngươi dhừng hực trong ngươi, như vậy, ngươi sẽ ecảm thấy rằng điều đó là đúng.

9 Nhưng nếu điều đó không đúng thì ngươi sẽ không có những cảm giác như vậy, mà ngươi sẽ cảm thấy tâm trí như atê dại, làm cho ngươi quên đi những gì sai lầm; vì vậy ngươi không thể chép lại được những điều thiêng liêng nếu không do ta ban cho ngươi.

10 Giờ đây, nếu ngươi biết được điều này thì ngươi đã có thể aphiên dịch được rồi; tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để ngươi phiên dịch.

11 Này, khi ngươi mới bắt đầu thì lúc đó thích hợp; nhưng ngươi đã asợ hãi, và thời gian đó đã qua rồi, và bây giờ thì không thích hợp;

12 Vì, phải chăng ngươi không thấy rằng ta đã ban cho tôi tớ aJoseph của ta đủ sức mạnh để nhờ đó việc ấy được bù đắp hay sao? Và ta cũng chẳng kết tội một ai trong hai ngươi.

13 Hãy làm điều này như ta đã truyền lệnh cho ngươi, rồi ngươi sẽ thành công. Hãy trung thành và chớ nhường bước cho một asự cám dỗ nào.

14 Hãy đứng vững vàng trong acông việc mà ta bkêu gọi ngươi làm, rồi một sợi tóc trên đầu ngươi cũng sẽ không mất, và ngươi sẽ được cnâng cao vào ngày sau cùng. A Men.