Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 82


Tiết 82

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith, tại Independence, Hạt Jackson, Missouri, ngày 26 tháng Tư năm 1832. Nhân dịp buổi họp hội đồng của các thầy tư tế thượng phẩm và các anh cả của Giáo Hội. Tại buổi họp hội đồng này, Joseph Smith được tán trợ với tư cách là Chủ Tịch của Chức Tư Tế Thượng Phẩm, là chức phẩm mà trước đó ông đã được sắc phong tại đại hội của các thầy tư tế thượng phẩm, các anh cả và các tín hữu tại Amherst, Ohio, ngày 25 tháng Giêng năm 1832 (xem tiêu đề của tiết 75). Điều mặc khải này nhắc lại những chỉ thị được ban ra trong một điều mặc khải trước đó (tiết 78) để thành lập một công ty—được biết đến là Công ty Hiệp Liên (dưới sự hướng dẫn của Joseph Smith, từ ngữ “tổ chức” sau này thay thế “công ty”)—để quản lý những nỗ lực buôn bán và xuất bản của Giáo Hội.

1–4, Nếu được ban cho nhiều, thì sẽ được đòi hỏi nhiều; 5–7, Bóng tối ngự trị trên thế gian; 8–13, Chúa bị ràng buộc khi chúng ta làm theo những điều Ngài phán; 14–18, Si Ôn phải gia tăng về vẻ đẹp và sự thánh thiện; 19–24, Mọi người đều phải tìm kiếm làm điều lợi ích cho người lân cận mình.

1 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, hỡi các tôi tớ của ta, rằng vì các ngươi đã atha thứ cho nhau về những lỗi lầm của mình, thì cũng giống như vậy ta là Chúa tha thứ cho các ngươi.

2 Tuy nhiên, trong số các ngươi có những kẻ đã phạm tội quá nhiều; phải, ngay cả atất cả các ngươi đều đã phạm tội; nhưng thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, từ nay về sau phải coi chừng, và tự kiềm chế không phạm tội, kẻo những lời phán xét khắc nghiệt sẽ đổ lên đầu các ngươi.

3 Vì kẻ nào được ban cho anhiều thì sẽ bđược đòi hỏi nhiều; và kẻ nào cphạm tội chống lại dánh sáng trọng đại hơn thì sẽ nhận sự kết tội nặng hơn.

4 Các ngươi kêu gọi danh ta để cầu xin anhững điều mặc khải, và ta ban chúng cho các ngươi; và tới một mức độ mà các ngươi không tuân giữ những điều ta nói, là những điều ta ban cho các ngươi, thì các ngươi trở thành những kẻ phạm giới; và bcông lý cùng sự phán xét là hình phạt được gắn liền với luật pháp của ta.

5 Vậy nên, những gì ta nói với một người tức là ta nói với tất cả mọi người: Hãy acoi chừng, vì bkẻ thù nghịch đang bành trướng quyền thống trị của nó, và cbóng tối đang ngự trị;

6 Và cơn thịnh nộ của Thượng Đế đã phừng lên chống lại các dân cư trên trái đất; và chẳng một ai làm điều lành, vì tất cả đã đi ra khỏi acon đường.

7 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, ta, là Chúa, sẽ không quy bất cứ atội lỗi nào cho các ngươi; hãy đi theo con đường của mình và đừng phạm tội nữa; còn đối với người nào còn phạm tội thì tội lỗi b sẽ trở lại, lời Chúa Thượng Đế của các ngươi phán.

8 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, ta ban cho các ngươi một alệnh truyền mới, để các ngươi có thể hiểu được ý muốn của ta về các ngươi;

9 Hay, nói một cách khác, ta ban cho các ngươi những chỉ thị về cách thức mà các ngươi có thể athi hành trước mắt ta, để nó có thể đưa đến sự cứu rỗi cho các ngươi.

10 Ta, là Chúa, bị aràng buộc khi các ngươi làm theo những điều ta phán; nhưng khi các ngươi không làm theo những điều ta phán thì các ngươi chẳng được lời hứa hẹn nào cả.

11 Vậy thì, thật vậy ta nói cho các ngươi hay rằng, điều cần thiết là các tôi tớ Edward Partridge và Newel K. Whitney, A. Sidney Gilbert và Sidney Rigdon của ta, và tôi tớ của ta là Joseph Smith, và John Whitmer và Oliver Cowdery, và W. W. Phelps và Martin Harris phải ràng buộc avới nhau trong những vấn đề quản lý của mình bằng mối dây ràng buộc và giao ước mà sự phạm giới không thể nào cắt đứt được, ngoại trừ sự phán xét sẽ tức thời theo sau đó—

12 Để điều hành những công việc của người nghèo, và tất cả những sự việc liên quan tới chức vụ giám trợ, ở đất Si Ôn lẫn ở đất Kirtland;

13 Vì ta đã biệt riêng đất Kirtland vào đúng giờ riêng của ta cho sự lợi ích của các thánh hữu của Đấng Tối Cao, và làm một agiáo khu cho Si Ôn.

14 Vì Si Ôn phải gia tăng về vẻ đẹp, và sự thánh thiện; các ranh giới của nó phải được mở rộng; các giáo khu của nó phải được củng cố; phải, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, aSi Ôn phải vươn lên và khoác lên mình by phục xinh đẹp của nó.

15 Vậy nên, ta ban cho các ngươi lệnh truyền này để các ngươi ràng buộc với nhau bằng giao ước này, và nó sẽ được thực hiện theo các luật pháp của Chúa.

16 Này, đây cũng là sự khôn ngoan trong ta vì lợi ích của các ngươi.

17 Và các ngươi phải abình đẳng, hay nói cách khác, các ngươi phải có quyền ngang nhau về tài sản, để giúp điều hành những vấn đề liên quan đến công việc quản lý của mình, mỗi người tùy theo những cần thiết và nhu cầu của mình, miễn là những cần thiết này chính đáng—

18 Và tất cả những điều này đều vì sự lợi ích của giáo hội của Thượng Đế hằng sống, để cho mọi người đều có thể cải tiến atài năng của mình, để mọi người có thể nhận được những tài năng khác, phải, ngay cả gấp trăm lần, để được chất vào bnhà kho của Chúa, để trở thành tài sản chung cho toàn thể giáo hội—

19 Mọi người đều phải tìm kiếm làm điều lợi ích cho người lân cận mình, và phải làm mọi việc với acon mắt duy nhất hướng về vinh quang của Thượng Đế.

20 aTổ chức này là một tổ chức vĩnh viễn mà ta đã lập ra cho các ngươi, và cho những người kế vị các ngươi, miễn là các ngươi không phạm tội.

21 Và kẻ nào phạm tội chống lại giao ước này cùng cứng lòng chống lại nó thì sẽ bị đối xử theo các luật pháp của giáo hội ta, và phải bị giao cho quỷ Sa Tan ahành hạ cho đến ngày cứu chuộc.

22 Và giờ đây, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, và đây là sự khôn ngoan, hãy làm bạn với ma môn bất chính, và rồi chúng sẽ không hủy diệt các ngươi.

23 Hãy để một mình ta phán xét, vì sự phán xét là của ta, và ta sẽ abáo ứng. Bình an cho các ngươi; phước lành của ta tiếp tục ở với các ngươi.

24 avương quốc vẫn còn là của các ngươi, và sẽ mãi mãi, nếu các ngươi không mất sự trì chí của mình. Quả thật vậy. A Men.