Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 84


Tiết 84

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 22 và 23 tháng Chín năm 1832. Trong tháng Chín, các anh cả đi truyền giáo tại các tiểu bang miền đông đã bắt đầu trở về và báo cáo những việc làm của họ. Chính trong khi họ đang quy tụ với nhau trong thời gian vui vẻ này, thì sự thông tin sau đây được tiếp nhận. Vị Tiên Tri gọi nó là điều mặc khải về chức tư tế.

1–5, Tân Giê Ru Sa Lem và đền thờ sẽ được xây dựng ở Missouri; 6–17, Dòng dõi chức tư tế được cho biết từ Môi Se đến A Đam; 18–25, Chức tư tế cao hơn nắm giữ chìa khóa của sự hiểu biết về Thượng Đế; 26–32, Chức tư tế thấp hơn nắm giữ chìa khóa của sự phù trợ của các thiên sứ và phúc âm dự bị; 33–44, Những người nam nhận được cuộc sống vĩnh cửu qua lời thề và giao ước của chức tư tế; 45–53, Thánh Linh của Đấng Ky Tô soi sáng loài người, và thế gian nằm trong tội lỗi; 54–61, Các Thánh Hữu phải làm chứng về những điều mà họ đã nhận được; 62–76, Họ phải thuyết giảng phúc âm, và các điềm triệu sẽ đi theo; 77–91, Các anh cả phải ra đi mà không cần phải đem túi hay bao, và Chúa sẽ chăm sóc nhu cầu của họ; 92–97, Các tai họa và những sự rủa sả đang chờ đợi những kẻ chối bỏ phúc âm; 98–102, Bài ca mới về sự cứu chuộc Si Ôn được ban cho; 103–110, Mọi người phải đứng vững trong chức vụ của mình và làm việc trong chức vụ kêu gọi của mình; 111–120, Các tôi tớ của Chúa phải rao truyền sự khả ố gây ra cảnh tiêu điều vào những ngày sau cùng.

1 Điều mặc khải của Chúa Giê Su Ky Tô ban cho tôi tớ Joseph Smith, Jr., của Ngài và sáu anh cả, khi họ đồng tâm acất tiếng cầu lên thiên thượng.

2 Phải, lời của Chúa phán về giáo hội của Ngài, được thiết lập vào những ngày sau cùng để aphục hồi lại dân Ngài, như Ngài đã nói qua miệng bcác tiên tri của Ngài, và để quy tụ ccác thánh hữu của Ngài lại để đứng trên dNúi Si Ôn, là nơi sẽ là thành phố eTân Giê Ru Sa Lem.

3 Thành phố này sẽ được dựng lên, bắt đầu tại khu đất của ađền thờ, là nơi được ngón tay của Chúa chỉ định, nằm trong vùng ranh giới miền tây của Tiểu Bang Missouri, và được làm lễ cung hiến bởi bàn tay của Joseph Smith, Jr., và những người khác mà Chúa rất hài lòng.

4 Thật vậy, đây là lời của Chúa phán, rằng thành phố aTân Giê Ru Sa Lem phải được dựng lên nhờ sự quy tụ của các thánh hữu, bắt đầu từ chỗ này, là địa điểm của bđền thờ, mà đền thờ này sẽ được dựng lên trong thế hệ này.

5 Vì thật vậy, thế hệ này sẽ chưa qua hẳn cho đến khi có một ngôi nhà được dựng lên cho Chúa, và một đám mây sẽ tụ ở trên đó, đám mây này tức là avinh quang của Chúa sẽ đầy dẫy ngôi nhà.

6 Và các con trai của Môi Se, theo Thánh Chức Tư Tế mà ông đã nhận được từ atay cha vợ của ông, là bGiê Trô;

7 Và Giê Trô nhận được từ tay Ca Lép;

8 Và Ca Lép nhận được từ tay Ê Li Hu;

9 Và Ê Li Hu nhận được từ tay Giê Rê Mi;

10 Và Giê Rê Mi nhận được từ tay Gát;

11 Và Gát nhận được từ tay Ê Sai A;

12 Và Ê Sai A nhận được từ tay Thượng Đế.

13 Ngoài ra, Ê Sai A sống cùng thời với Áp Ra Ham, và được ông ban phước lành—

14 aÁp Ra Ham nhận được chức tư tế từ bMên Chi Xê Đéc, là người đã nhận chức tư tế này qua dòng dõi của tổ phụ ông, ngay cả cho đến cNô Ê;

15 Và từ Nô Ê đến aHê Nóc, qua dòng dõi của tổ phụ họ;

16 Và từ Hê Nóc đến aA Bên, là người bị anh mình bâm mưu giết chết. Ông này cnhận được chức tư tế theo các giáo lệnh của Thượng Đế, bởi bàn tay của cha mình là dA Đam, là người đầu tiên trên thế gian—

17 aChức tư tế này tiếp tục trong giáo hội của Thượng Đế, trong tất cả mọi thế hệ, và không có ngày bắt đầu hay năm kết thúc.

18 Và Chúa cũng đã xác nhận một achức tư tế cho bA Rôn và con cháu ông, qua tất cả các thế hệ của họ, chức tư tế này cũng tiếp tục và ctồn tại mãi mãi cùng với chức tư tế theo ban chí thánh của Thượng Đế.

19 Và chức tư tế cao hơn này điều hành phúc âm và nắm giữ chìa khóa về anhững điều kín nhiệm của vương quốc, tức là chìa khóa của bsự hiểu biết về Thượng Đế.

20 Vậy nên, trong acác giáo lễ thuộc chức tư tế này, quyền năng của sự tin kính được biểu hiện rõ rệt.

21 Và nếu không có những giáo lễ thuộc chức tư tế này cùng athẩm quyền của chức tư tế, thì quyền năng của sự tin kính không được biểu hiện cho loài người trong thể xác biết được;

22 Vì nếu không có điều này thì chẳng aai có thể thấy mặt Thượng Đế, tức là Đức Chúa Cha, mà còn sống.

23 Này, aMôi Se đã giảng dạy rõ ràng điều này cho con cái của Y Sơ Ra Ên trong vùng hoang dã, và đã chuyên tâm tìm cách bthánh hóa dân của ông để họ có thể ctrông thấy mặt của Thượng Đế;

24 Nhưng họ đã acứng lòng và không thể chịu đựng nổi sự hiện diện của Ngài; vậy nên, trong bcơn thịnh nộ của Ngài, vì sự tức giận của Ngài đã phừng lên chống lại họ, Chúa đã nguyền là họ sẽ không được cbước vào chốn an nghỉ của Ngài trong khi còn ở trong vùng hoang dã, và chốn an nghỉ này là vinh quang trọn vẹn của Ngài.

25 Vậy nên, Ngài đem aMôi Se ra khỏi bọn họ và luôn cả Thánh bChức Tư Tế nữa;

26 achức tư tế thấp hơn tiếp tục, chức tư tế này nắm giữ bchìa khóa của csự phù trợ của các thiên sứ và phúc âm dự bị;

27 Phúc âm này là phúc âm về asự hối cảibphép báp têm, cùng csự xá miễn tội lỗi, và dluật lệ của các giáo lệnh etrần tục, mà trong cơn thịnh nộ Chúa đã khiến cho tiếp tục cùng với gia tộc A Rôn trong đám con cái của Y Sơ Ra Ên cho đến gGiăng, là người được Thượng Đế dấy lên và được hđầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ.

28 Vì ông chịu phép báp têm trong khi ông còn nhỏ, và được thiên sứ của Thượng Đế sắc phong cho quyền năng này khi ông mới sinh được tám ngày, để lật đổ vương quốc của dân Do Thái, và để alàm ngay thẳng con đường của Chúa trước mắt dân Ngài, để chuẩn bị cho họ đợi chờ sự hiện đến của Chúa, là Đấng có bmọi quyền năng trong tay.

29 Và lại nữa, những chức phẩm anh cả và giám trợ là anhững chức phẩm bổ túc cần thiết thuộc về chức tư tế thượng phẩm.

30 Và lại nữa, những chức phẩm thầy giảng và thầy trợ tế là những chức phẩm bổ túc cần thiết thuộc về chức tư tế thấp hơn, là chức tư tế đã được xác nhận cho A Rôn và các con trai của ông.

31 Vậy thì, như ta đã nói về các con trai của Môi Se—vì các con trai của Môi Se và cả các con trai của A Rôn đều phải dâng lên một acủa lễ và sự hy sinh có thể chấp nhận được trong nhà của Chúa, là căn nhà sẽ được xây dựng lên cho Chúa trong thế hệ này, trên bvị trí được biệt riêng như ta đã định—

32 Và các con trai của Môi Se và A Rôn sẽ được tràn đầy avinh quang của Chúa trên bNúi Si Ôn, trong nhà của Chúa, mà các ngươi là con trai của họ; và cả nhiều người mà ta đã kêu gọi và phái đi xây dựng cgiáo hội của ta.

33 Vì những ai atrung thành để nhận được hai bchức tư tế mà ta đã nói tới, và làm vinh hiển chức vụ kêu gọi của họ, thì được cthánh hóa bởi Thánh Linh để thể xác của họ được đổi mới.

34 Họ trở thành con trai của Môi Se và A Rôn, và adòng dõi của bÁp Ra Ham, và giáo hội và vương quốc, và cdân chọn lọc của Thượng Đế.

35 Và ngoài ra, tất cả những ai tiếp nhận chức tư tế này tức là tiếp nhận ta, lời Chúa phán vậy;

36 Vì kẻ nào tiếp nhận các tôi tớ ta tức là atiếp nhận ta;

37 Và kẻ nào atiếp nhận ta tức là tiếp nhận Cha ta;

38 Và kẻ nào tiếp nhận Cha ta tức là tiếp nhận vương quốc của Cha ta; vậy nên atất cả những gì Cha ta có sẽ được ban cho kẻ đó.

39 Và điều này là theo đúng alời thề và giao ước thuộc về chức tư tế này.

40 Vậy nên, tất cả những ai tiếp nhận chức tư tế này tức là tiếp nhận lời thề và giao ước của Cha ta mà Ngài không thể vi phạm, và nó cũng không thể bị hủy bỏ được.

41 Nhưng kẻ nào avi phạm giao ước này sau khi đã tiếp nhận nó, và hoàn toàn chối bỏ nó, thì sẽ bkhông có được sự tha thứ tội lỗi trong thế giới này cũng như trong thế giới sắp tới.

42 Và khốn thay cho tất cả những kẻ không nhận được chức tư tế này mà các ngươi đã nhận được, là chức tư tế mà ta giờ đây xác nhận cho các ngươi là những người đang hiện diện hôm nay, bởi chính tiếng nói của ta từ trên trời; và ngay cả ta đã giao cho muôn quân trên trời cùng acác thiên sứ của ta trách nhiệm chăm sóc các ngươi.

43 Và giờ đây ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là phải coi chừng về bản thân mình, và chuyên tâm achú ý đến những lời về cuộc sống vĩnh cửu.

44 Vì các ngươi phải asống theo từng lời nói phán ra từ miệng của Thượng Đế.

45 alời của Chúa là lẽ thật, và bất cứ điều gì là blẽ thật thì đều là sự sáng, và bất cứ điều gì là sự sáng thì đều là Thánh Linh, tức là Thánh Linh của Chúa Giê Su Ky Tô.

46 Và Thánh Linh ban asự sáng cho bmọi người bước vào thế gian; và Thánh Linh soi sáng cho mọi người ở khắp thế gian, là những người biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh.

47 Và người nào biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Linh sẽ đến với Thượng Đế, tức là Đức Chúa Cha.

48 Và Đức Chúa Cha adạy cho kẻ đó biết về bgiao ước mà Ngài đã tái lập và xác nhận cho các ngươi, mà điều này được xác nhận cho các ngươi vì lợi ích của các ngươi, và không những cho lợi ích của các ngươi mà còn vì lợi ích của toàn thể thế gian nữa.

49 Và toàn thể athế gian đang nằm trong tội lỗi, và rên rỉ trong bbóng tối và bị nô lệ cho tội lỗi.

50 Và qua điều này, các ngươi có thể biết rằng họ bị anô lệ cho btội lỗi, vì họ không đến cùng ta.

51 Vì kẻ nào không đến cùng ta thì đều bị nô lệ cho tội lỗi.

52 Và kẻ nào không tiếp nhận tiếng nói của ta thì không quen thuộc với atiếng nói của ta, và không phải từ ta.

53 Và nhờ điều này mà các ngươi có thể phân biệt người ngay chính với kẻ ác, và biết rằng toàn thể athế gian hiện đang brên rỉ trong ctội lỗi và bóng tối.

54 Và trí óc của các ngươi trong thời gian qua đã bị đen tối vì acớ chẳng tin, và vì các ngươi đã xem thường những điều các ngươi đã nhận được—

55 aSự kiêu căng và sự chẳng tin này đã khiến toàn thể giáo hội bị kết tội.

56 Và sự kết tội này đặt trên đầu các con cái của Si Ôn, ngay cả tất cả bọn họ.

57 Và họ sẽ phải chịu sự kết tội này cho đến khi nào họ hối cải và nhớ đến agiao ước mới, tức là bSách Mặc Môn và những giáo lệnh mà ta đã ban cho họ ctừ trước, nhưng không phải chỉ để nói suông, mà phải dlàm theo những gì ta đã viết ra—

58 Để họ có thể đem lại thành quả thích hợp với vương quốc của Đức Chúa Cha; bằng không thì tai họa và sự phán xét sẽ trút lên con cái của Si Ôn.

59 Vì con cái của vương quốc sẽ làm ô uế đất thánh của ta chăng? Thật vậy, ta nói với các ngươi, Không.

60 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, là những kẻ đang nghe anhững lời này của ta, tức là tiếng nói của ta, phước thay cho các ngươi vì các ngươi tiếp nhận những điều này;

61 Vì ta sẽ atha tội cho các ngươi cùng với lệnh truyền này—để các ngươi tiếp tục kiên định trong tâm trí mình bằng bsự nghiêm trang và tinh thần cầu nguyện, để làm chứng cùng toàn thể thế gian về những điều mà đã được truyền đạt cho các ngươi.

62 Vậy nên, các ngươi hãy ađi khắp thế gian; và chỗ nào các ngươi không đến được thì các ngươi phải gửi đi, để cho lời chứng ấy có thể từ các ngươi đến với mọi người trên khắp thế gian này.

63 Và như ta đã nói với acác sứ đồ của ta, nay ta cũng nói với các ngươi, vì các ngươi là các sứ đồ của ta, là những thầy tư tế thượng phẩm của Thượng Đế; các ngươi là những người mà Cha ta đã bban cho ta; các ngươi là cbạn của ta;

64 Vậy thì như ta đã nói với các sứ đồ của ta, nay ta lại nói với các ngươi, rằng mọi angười nào mà btin lời của các ngươi và chịu báp têm bằng nước để được cxá miễn tội lỗi, sẽ nhận được dĐức Thánh Linh.

65 anhững điềm triệu này sẽ đi theo những ai tin—

66 Trong danh ta họ sẽ làm được nhiều aviệc kỳ diệu;

67 Trong adanh ta họ sẽ xua đuổi được những quỷ dữ;

68 Trong danh ta họ sẽ achữa lành người bệnh;

69 Trong danh ta họ sẽ mở mắt cho kẻ mù và mở tai cho kẻ điếc;

70 Và lưỡi của kẻ câm sẽ nói được;

71 Và nếu có kẻ nào ađầu độc họ thì chất độc sẽ không hại được họ;

72 Và nọc độc của rắn không có khả năng làm hại họ.

73 Nhưng ta ban cho họ một lệnh truyền rằng họ không được akhoe khoang về những điều này và cũng không được nói ra trước thế gian; vì những điều này được ban cho các ngươi vì lợi ích của các ngươi và vì sự cứu rỗi.

74 Thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người nào mà không tin những lời của các ngươi và không chịu abáp têm bằng nước trong danh ta để được xá miễn tội lỗi, ngõ hầu họ có thể nhận được Đức Thánh Linh, sẽ bbị đoán phạt và sẽ không vào được vương quốc của Cha ta, là nơi Cha ta và ta đang ở.

75 Và điều mặc khải này cùng giáo lệnh này ban cho các ngươi có hiệu lực đối với toàn thể thế gian kể từ chính giờ phút này, và phúc âm đang đi đến với tất cả những ai chưa nhận được.

76 Nhưng, thật vậy ta nói với tất cả những ai được ban cho vương quốc này—các ngươi phải thuyết giảng phúc âm cho họ biết, để họ hối cải về những việc làm xấu xa của họ trước kia; vì họ phải bị khiển trách về lòng dạ xấu xa và chẳng tin của họ, và về các anh em của các ngươi ở Si Ôn đã chống lại các ngươi vào thời gian ta phái các ngươi đi trước kia.

77 Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, hỡi các bạn của ta, vì từ nay về sau ta sẽ gọi các ngươi là bạn, điều cần thiết là ta phải ban cho các ngươi lệnh truyền này, để các ngươi trở thành giống như những người bạn của ta trong thời mà ta đã ở với họ, để đi thuyết giảng phúc âm bằng quyền năng của ta;

78 Vì ta đã không để cho họ đem theo atúi hay bao, hoặc hai áo.

79 Này, ta phái các ngươi đi để thử thách thế gian, và người làm công đáng được atiền lương của mình.

80 Và bất cứ ai ra đi athuyết giảng bphúc âm này của vương quốc, và vẫn tiếp tục trung thành trong mọi việc sẽ không bị mệt mỏi trong tâm trí, hay bị đen tối, hoặc cũng không bị mệt mỏi trong thân thể, tứ chi, hay khớp xương; và một csợi tóc trên đầu kẻ đó sẽ không hề rơi xuống đất mà không được hay biết. Và họ sẽ không bị đói cũng không bị khát.

81 Vậy nên, các ngươi chớ alo nghĩ đến ngày mai, rằng mình sẽ ăn gì, hoặc mình sẽ uống gì, hay mình sẽ mặc gì.

82 Vì, hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ; vậy mà các vương quốc trên thế gian này, dù cho sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

83 aCha các ngươi, là Đấng ở trên trời, bbiết rằng các ngươi cần tới tất cả những thứ này.

84 Vậy nên, hãy để cho ngày mai alo về việc ngày mai.

85 Các ngươi cũng chớ nên nghĩ ngợi trước về anhững gì các ngươi sẽ nói; nhưng hãy luôn luôn btích trữ trong tâm trí mình những lời nói về cuộc sống, rồi chính trong giờ phút ấy các ngươi sẽ được cban cho phần đó là phần sẽ thích hợp cho từng người.

86 Vậy nên không một ai trong số các ngươi, là những người đi rao truyền phúc âm này của vương quốc, từ giờ phút này được đem theo túi hay bao, vì lệnh truyền này ban cho tất cả anhững ai trung thành trong giáo hội được Thượng Đế kêu gọi vào giáo vụ này.

87 Này, ta aphái các ngươi ra đi để khiển trách thế gian về tất cả những hành vi bất chính của họ, và để giảng dạy họ về sự phán xét sẽ xảy đến.

88 Và kẻ nào atiếp nhận các ngươi thì ta cũng sẽ ở đó, vì ta sẽ đi trước mặt các ngươi. Ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong trái tim các ngươi, và bcác thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi.

89 Kẻ nào tiếp nhận các ngươi tức là tiếp nhận ta; và kẻ đó sẽ cho các ngươi thức ăn, cho các ngươi quần áo mặc, và cho các ngươi tiền.

90 Và kẻ nào cho các ngươi thức ăn, hay cho các ngươi quần áo mặc, hoặc cho các ngươi tiền, thì sẽ chẳng vì lý do gì bị amất phần thưởng của mình.

91 Và kẻ nào không làm những điều này thì không phải là môn đồ của ta; qua việc này các ngươi có thể nhận biết được anhững môn đồ của ta.

92 Kẻ nào không tiếp nhận các ngươi, hãy một mình đi khỏi kẻ đó, và arửa sạch chân mình bằng nước, nước trong, dù trời nóng hay lạnh, và làm chứng điều đó cùng Cha của các ngươi trên trời, và chớ bao giờ trở lại với kẻ đó nữa.

93 Và bất cứ làng mạc hay thành phố nào các ngươi đến, cũng hãy làm như vậy.

94 Tuy nhiên, hãy chuyên tâm tìm kiếm và chớ ngừng tìm kiếm; và khốn thay cho nhà nào, hay làng mạc nào, hoặc thành phố nào chối bỏ các ngươi hay những lời nói của các ngươi, hoặc chứng ngôn của các ngươi về ta.

95 Ta lặp lại, khốn thay cho nhà nào, hay làng mạc nào, hoặc thành phố nào chối bỏ các ngươi hay những lời nói của các ngươi, hoặc chứng ngôn của các ngươi về ta;

96 Vì ta, aĐấng Toàn Năng, đã đặt tay ta lên các quốc gia để btrừng phạt chúng vì csự tà ác của chúng.

97 Và các bệnh dịch sẽ lan ra và chúng sẽ không được cất khỏi thế gian cho đến khi nào ta hoàn tất công việc của ta, là việc làm sẽ được rút angắn lại trong sự ngay chính—

98 Cho đến khi nào tất cả những người còn lại đều biết ta là ai, từ những kẻ nhỏ nhất cho đến những kẻ lớn nhất, và sẽ tràn đầy sự hiểu biết về Chúa, cùng sẽ athấy tận mắt và sẽ cất tiếng lên, để cùng nhau bhát một bài ca mới, với lời rằng:

99 Chúa đã đem Si Ôn trở lại;Chúa đã acứu chuộc dân Ngài là bY Sơ Ra Ên,Theo như csự tuyển chọn của dân điển,Có được nhờ bởi đức tinegiao ước của tổ phụ họ.

100 Chúa đã cứu chuộc dân Ngài;Và Sa Tan bị atrói, và chẳng còn thời gian nữa.Chúa đã thu gồm vạn vật thành bmột.Chúa đã đem cSi Ôn từ trên xuống.Chúa đã dđem Si Ôn từ dưới lên.

101 aTrái đất đã lao nhọc để đem lại sức mạnh cho nó;Và lẽ thật được thiết lập trong lòng nó;Và các tầng trời đã mỉm cười với nó;Và nó được khoác vào bvinh quang của Thượng Đế;Vì Ngài đứng giữa dân Ngài.

102 Vinh quang, và vinh hiển, và quyền năng, và sức mạnh,Đều quy về Thượng Đế của chúng ta; vì Ngài đầy alòng thương xót,Công lý, ân điển và lẽ thật, và bbình an,Mãi mãi và đời đời, A Men.

103 Và lại nữa, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, điều cần thiết là tất cả những ai ra đi rao truyền phúc âm vĩnh viễn của ta, nếu họ có gia đình và nếu nhận được tiền bạc như là món quà thì họ phải gửi cho gia đình hoặc sử dụng nó có lợi cho mình, theo như Chúa sẽ chỉ dẫn họ, vì điều này dường như thích đáng đối với ta.

104 Và tất cả những ai không có gia đình mà nhận được atiền thì phải gửi tiền đó về cho vị giám trợ ở Si Ôn, hoặc vị giám trợ ở Ohio, để tiền đó có thể được biệt riêng ra cho việc phổ biến và ấn hành các điều mặc khải, và cho việc thiết lập Si Ôn.

105 Và nếu có ai tặng cho các ngươi một cái áo, hay một bộ quần áo, thì hãy lấy cái áo cũ mà đem cho angười nghèo, và hớn hở tiếp tục lên đường.

106 Và nếu có ai trong số các ngươi mạnh mẽ trong Thánh Linh thì hãy adẫn theo một người yếu đuối đi với mình, để cho kẻ đó được gây dựng trong mọi điều bnhu mì và để kẻ ấy cũng có thể trở nên mạnh mẽ.

107 Vậy nên, hãy dẫn theo với các ngươi những người mà được sắc phong cho achức tư tế thấp hơn và phái họ đi trước để làm những cuộc hẹn và để chuẩn bị đường lối, và để thay thế các ngươi trong các cuộc gặp gỡ mà các ngươi không thể đến được.

108 Này, đây là cách thức mà các sứ đồ của ta, ở thời xưa, đã xây dựng giáo hội của ta cho ta.

109 Vậy nên, mỗi người phải đứng vững trong chức vụ của mình, và làm việc theo đúng chức vụ kêu gọi của mình; và đầu chớ nên nói với chân rằng nó không cần tới đôi chân; vì không có chân thì làm sao thân mình có thể đứng vững được?

110 Và thân mình cũng cần phải có mọi abộ phận, để cho tất cả đều có thể được gây dựng với nhau, để toàn cơ thể được duy trì hoàn hảo.

111 Và này, acác thầy tư tế thượng phẩm phải hành trình, cũng như các anh cả và bcác thầy tư tế thấp hơn; nhưng ccác thầy trợ tếdcác thầy giảng thì phải được chỉ định etrông coi giáo hội, và làm giáo sĩ ở nguyên tại chỗ của giáo hội.

112 Và vị giám trợ, Newel K. Whitney, cũng phải hành trình khắp quanh đây, và trong tất cả các chi nhánh giáo hội, tìm kiếm những kẻ nghèo để acung cấp những nhu cầu của họ bằng cách làm cho những người giàu có và kẻ kiêu ngạo phải bkhiêm nhường.

113 Hắn cũng cần phải dùng một angười đại diện để đảm trách và thực hiện những công việc thế tục theo như hắn chỉ dẫn.

114 Tuy nhiên, vị giám trợ phải đi tới thành phố New York, cả thành phố Albany và cả thành phố Boston nữa, để cảnh cáo dân của các thành phố đó bằng tiếng vang của phúc âm, bằng một tiếng nói lớn, về asự tiêu điều và sự đổ nát hoàn toàn đang chờ họ nếu họ chối bỏ những điều này.

115 Vì nếu họ chối bỏ những điều này thì giờ phán xét họ đã gần kề, và nhà cửa của họ sẽ chỉ còn là acảnh tiêu điều đối với họ.

116 Hắn cần phải atin cậy nơi ta, và rồi hắn sẽ không bị bbối rối; và một csợi tóc trên đầu hắn sẽ không rơi xuống đất mà không được hay biết.

117 Và thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, là các tôi tớ còn lại của ta, các ngươi hãy ra đi tùy theo hoàn cảnh của mình cho phép, tùy theo các chức vụ kêu gọi của các ngươi, tới các thành phố và các làng mạc lớn lao và quan trọng, để khiển trách thế gian, bằng sự ngay chính, về những hành vi bất chính và không tin kính của họ, và giải thích một cách rõ ràng và tường tận về cảnh tiêu điều do sự khả ố gây ra vào những ngày sau cùng.

118 Vì, cùng với các ngươi Chúa Toàn Năng phán rằng: Ta sẽ axé nát các vương quốc của chúng; không những ta sẽ làm cho trái đất blay chuyển mà bầu trời đầy sao cũng sẽ run rẩy.

119 Vì ta, là Chúa, đã đưa tay ra để vận dụng các quyền năng trên trời; giờ đây các ngươi không thể thấy được, nhưng một thời gian ngắn nữa thôi, các ngươi sẽ trông thấy được điều đó, và sẽ hiểu được rằng ta hằng hữu, và ta sẽ ađến btrị vì cùng với dân của ta.

120 Ta là aAn Pha và Ô Mê Ga, là ban đầu và cuối cùng. A Men.