Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 22


Tiết 22

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Manchester, New York, 16 tháng Tư năm 1830. Điều mặc khải này được ban cho Giáo Hội vì có những người đã được báp têm từ trước, muốn gia nhập Giáo Hội mà không muốn chịu phép báp têm lần nữa.

1, Phép báp têm là một giao ước mới và vĩnh viễn; 2–4, Đòi hỏi phép báp têm phải được thực hiện bằng thẩm quyền hợp thức.

1 Này, ta nói cho các ngươi hay, ta đã khiến cho tất cả acác giao ước cũ bị hủy bỏ nhờ điều này; và đây là một giao ước bmới và vĩnh viễn, tức là giao ước đã lập từ lúc khởi đầu.

2 Vậy nên một người dù đã được làm phép báp têm cả trăm lần thì cũng không được lợi ích gì cho mình, vì các ngươi không thể đi vào cổng hẹp bằng aluật pháp Môi Se hay bằng bnhững việc chết của mình.

3 Chính vì những việc chết của các ngươi mà ta đã ban giao ước sau cùng này và khiến cho giáo hội này được xây dựng cho ta, cũng giống như thời xưa vậy.

4 Vậy nên, các ngươi hãy đi vào acổng đó theo như ta đã phán truyền, và bchớ tìm cách khuyên bảo Thượng Đế của các ngươi. A Men.