Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 91


Tiết 91

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Kirtland, Ohio, ngày 9 tháng Ba năm 1833. Lúc này Vị Tiên Tri đang bận rộn với việc phiên dịch Kinh Cựu Ước. Khi đến phần có những bản văn cổ xưa được gọi là Kinh Áp Bô Ríp Pha, ông đã cầu vấn Chúa và nhận được lời chỉ dẫn này.

1–3, Kinh Áp Bô Ríp Pha hầu hết được phiên dịch đúng nhưng có chứa đựng nhiều điều do bàn tay của loài người thêm vào, là những điều không có thật; 4–6, Kinh này có ích lợi cho những người được Thánh Linh soi sáng.

1 Thật vậy, Chúa phán với ngươi về aKinh Áp Bô Ríp Pha như vầy—Có nhiều điều chứa đựng trong sách này có thật, và nó hầu hết được phiên dịch đúng;

2 Nhưng có nhiều điều chứa đựng trong sách này không có thật, đó là những điều do bàn tay của loài người thêm vào.

3 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay rằng, không cần phải phiên dịch Kinh Áp Bô Ríp Pha.

4 Vậy nên, kẻ nào đọc nó thì hãy ahiểu lấy, vì Thánh Linh biểu hiện lẽ thật;

5 Và kẻ nào được aThánh Linh soi sáng thì sẽ nhận được lợi ích từ nó;

6 Và kẻ nào không thu nhận được nhờ Thánh Linh thì không thể hưởng được lợi ích. Vậy nên, không cần phải phiên dịch nó. A Men.