Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 24


Tiết 24

Điều mặc khải ban cho Tiên Tri Joseph Smith và Oliver Cowdery tại Harmony, Pennsylvania, tháng Bảy năm 1830. Mặc dù Giáo Hội mới được tổ chức chưa được bốn tháng mà sự ngược đãi đã trở nên mãnh liệt, và các vị lãnh đạo phải sống phần nào cuộc sống ẩn dật để được an toàn. Ba điều mặc khải sau đây được ban cho vào lúc này để củng cố, khuyến khích và chỉ dạy họ.

1–9, Joseph Smith được kêu gọi để phiên dịch, thuyết giảng và giải nghĩa thánh thư; 10–12, Oliver Cowdery được kêu gọi để thuyết giảng phúc âm; 13–19, Luật pháp được tiết lộ về các phép lạ, những sự rủa sả, phủi bụi đất ở chân mình và không mang theo tiền bạc hoặc bao.

1 Này, ngươi được kêu gọi và được chọn để viết Sách Mặc Môn và để làm công việc giáo vụ của ta; và ta đã đem ngươi ra khỏi cảnh khó khăn; ta đã khuyên bảo ngươi để ngươi được giải thoát khỏi tất cả những kẻ thù của ngươi, và ngươi cũng đã được giải thoát khỏi quyền năng của Sa Tan và của bóng tối!

2 Tuy nhiên, ngươi không thể được tha lỗi về anhững điều phạm giới của ngươi; tuy nhiên, hãy đi con đường của ngươi và đừng phạm tội nữa.

3 Hãy alàm vinh hiển chức vụ của mình, và sau khi ngươi đã gieo hạt giống trong những cánh đồng của mình và làm cho chúng được an toàn, hãy gấp đến với giáo hội ở bColesville, Fayette, và Manchester, rồi họ sẽ chỗ trợ ngươi, và ta sẽ ban phước cho họ cả về tinh thần lẫn vật chất;

4 Nhưng nếu họ không tiếp nhận ngươi, thì ta sẽ giáng xuống cho họ sự rủa sả thay vì phước lành.

5 Và ngươi sẽ tiếp tục kêu cầu Thượng Đế trong danh ta, và viết lên những điều mà aĐấng An Ủi sẽ ban cho ngươi, cùng giải nghĩa cho giáo hội biết mọi thánh thư.

6 Và chính lúc đó ngươi sẽ được ban cho những gì ngươi phải anói và phải viết, và họ phải nghe lời ngươi nói, bằng không thì ta sẽ giáng xuống cho họ sự rủa sả thay vì phước lành.

7 Vậy ngươi phải dành hết tất cả asự phục vụ của mình cho Si Ôn; và trong việc làm này ngươi sẽ có được sức mạnh.

8 Hãy akiên nhẫn trong bnhững nỗi thống khổ, vì ngươi sẽ gặp rất nhiều; nhưng hãy cchịu đựng, vì trông kìa, ta ở cùng ngươi cho đến ngày dcuối cùng của đời ngươi.

9 Và trong những công việc thế tục ngươi sẽ không có được sức mạnh, vì đây không phải là chức vụ kêu gọi của ngươi. Hãy chuyên tâm làm công việc mà ngươi được akêu gọi, rồi ngươi sẽ được ban những gì để làm vinh hiển chức vụ của mình, và để giải nghĩa tất cả các thánh thư và tiếp tục làm phép đặt tay và xác nhận các giáo dân.

10 Và người anh em của ngươi là Oliver sẽ tiếp tục mang danh ta trước thế gian và cũng với giáo hội nữa. Và hắn không được nghĩ rằng hắn có thể nói đủ về chính nghĩa của ta; và trông kìa, ta ở với hắn cho tới cùng.

11 Và hắn sẽ có được vinh quang ở nơi ta chớ không phải từ ở nơi chính hắn, dù trong yếu kém hay trong sức mạnh, bị xiềng xích hay tự do;

12 Và bất cứ lúc nào, tại bất cứ đâu, hắn phải mở miệng arao truyền phúc âm của ta như bằng tiếng vang của bkèn đồng, cả ngày lẫn đêm. Và ta sẽ ban cho hắn một sức mạnh mà loài người chưa từng có.

13 Đừng cầu xin anhững phép lạ, trừ khi ta btruyền lệnh cho các ngươi, trừ khi cần phải cxua đuổi dquỷ, echữa lành người bệnh, chống các gloài rắn độc, và chống các chất độc giết người;

14 anhững công việc này các ngươi chớ làm, trừ khi các ngươi được yêu cầu bởi những người ước muốn điều đó, như vậy để thánh thư được ứng nghiệm; vì các ngươi phải làm theo những gì đã được viết ra.

15 Và bất cứ nơi nào các ngươi ađến mà họ không tiếp nhận các ngươi trong danh ta, thì các ngươi hãy để lại sự rủa sả thay vì phước lành. Các ngươi hãy phủi bbụi đất khỏi chân mình để làm chứng chống họ, và rửa chân mình bên vệ đường.

16 Và chuyện rằng, nếu có kẻ nào giơ tay lên hành hung các ngươi thì các ngươi phải truyền lệnh để họ bị đánh trong danh ta; và này, ta sẽ đánh họ theo lời của các ngươi, vào đúng giờ riêng của ta.

17 Và nếu có kẻ nào đưa ngươi tới luật pháp thì kẻ đó sẽ bị luật pháp rủa sả.

18 Và ngươi đừng mang theo atúi tiền, hoặc bao, hoặc gậy, hoặc hai chiếc áo ngoài, vì giáo hội sẽ cung cấp đúng lúc cho ngươi những gì ngươi cần về thực phẩm và áo quần, cùng giày dép, tiền bạc và bao.

19 Vì ngươi được kêu gọi để atỉa xén vườn nho của ta một cách mạnh mẽ, phải, cho lần cuối; phải, và luôn tất cả những người được ngươi bsắc phong, và họ phải làm theo mẫu mực này. A Men.