Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 55


Tiết 55

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho William W. Phelps, tại Kirtland, Ohio, ngày 14 tháng Sáu năm 1831. William W. Phelps, thợ in, và gia đình ông vừa mới tới Kirtland, và Vị Tiên Tri cầu vấn Chúa để hiểu biết về ông này.

1–3, William W. Phelps được kêu gọi và chọn lựa để chịu phép báp têm, được sắc phong làm anh cả và thuyết giảng phúc âm; 4, Ông cũng phải viết sách cho trẻ em trong các trường học của Giáo Hội; 5–6, Ông phải đi đến Missouri, đó sẽ là nơi làm việc của ông.

1 Này, Chúa đã phán vậy với ngươi, tôi tớ William của ta, phải, ta là Chúa của toàn thể thế agian, ngươi được kêu gọi và chọn lựa; và sau khi ngươi bchịu phép báp têm bằng nước, và nếu ngươi làm như vậy với con mắt duy nhất hướng về vinh quang của ta, thì ngươi sẽ được xá miễn tội lỗi và sẽ nhận được Đức Thánh Linh qua phép đặt ctay;

2 Và rồi ngươi sẽ được bàn tay của tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta sắc phong cho ngươi làm một anh cả cho giáo hội này, để thuyết giảng về sự hối cải và asự xá miễn tội lỗi qua phép báp têm trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô, là Con của Thượng Đế hằng sống.

3 Và đối với bất cứ ai mà ngươi sẽ đặt tay lên, nếu họ biết thống hối trước mặt ta, ngươi sẽ có quyền năng để ban Đức Thánh Linh cho họ.

4 Và lại nữa, ngươi sẽ được sắc phong để phụ giúp tôi tớ Oliver Cowdery của ta làm công việc ấn loát, và chọn lọc và viết asách cho các trường học trong giáo hội này, để trẻ nhỏ cũng có thể nhận được sự giáo huấn trước mặt ta, đó là điều làm ta hài lòng.

5 Và lại nữa, thật vậy, ta nói cho ngươi hay, vì lý do này nên ngươi phải lên đường cùng với các tôi tớ Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon của ta, để ngươi có thể được ađịnh cư trên đất thừa hưởng của ngươi mà làm công việc này.

6 Và lại nữa, tôi tớ Joseph Coe của ta cũng phải lên đường với họ. Những lời chỉ dẫn còn lại sẽ được cho biết sau, theo ý ta muốn. A Men.