Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 66


Tiết 66

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith, tại Hiram, Ohio, ngày 29 tháng Mười năm 1831. William E. McLellin đã bí mật thỉnh cầu Chúa cho biết qua Vị Tiên Tri câu trả lời cho năm câu hỏi, mà Joseph Smith chưa biết đến. Theo yêu cầu của McLellin, Vị Tiên Tri đã cầu vấn Chúa và nhận được điều mặc khải này.

1–4, Giao ước vĩnh viễn là phúc âm trọn vẹn; 5–8, Các anh cả phải thuyết giảng, làm chứng và lý luận với dân chúng; 9–13, Sự phục vụ trung thành trong công việc giáo vụ đảm bảo được sự thừa hưởng cuộc sống vĩnh cửu.

1 Này, Chúa đã phán vậy với tôi tớ William E. McLellin của ta—Phước thay cho ngươi, vì ngươi đã bỏ những điều bất chính của mình, và nhận lấy những lẽ thật của ta. Đây là lời phán của Chúa, Đấng Cứu Chuộc của ngươi, Đấng Cứu Rỗi của thế gian và ngay cả của tất cả những ai biết atin vào danh ta.

2 Thật vậy, ta nói cho ngươi hay, phước thay cho ngươi vì ngươi tiếp nhận agiao ước vĩnh viễn của ta, là phúc âm trọn vẹn của ta, đã được gửi đến cho con cái loài người, để họ có thể có được bsự sống và được chia sẻ những vinh quang sẽ được tiết lộ vào ngày sau cùng, như đã được các vị tiên tri và các sứ đồ ngày xưa viết.

3 Thật vậy, hỡi tôi tớ William của ta, ta nói cho ngươi hay, ngươi thanh sạch nhưng chưa thanh sạch hoàn toàn; vậy, hãy hối cải về những điều gì không làm ta hài lòng, lời Chúa phán vậy, vì Chúa sẽ achỉ cho ngươi thấy những điều đó.

4 Và giờ đây, thật vậy, ta, là Chúa, sẽ chỉ cho ngươi thấy những điều gì ta muốn về ngươi, hay là ý muốn của ta ra sao về ngươi.

5 Này, thật vậy, ta nói với ngươi, ý ta muốn là ngươi phải đi arao truyền phúc âm của ta từ vùng đất này đến vùng đất kia, và từ thành phố này đến thành phố khác, phải, trong những vùng quanh đây là những nơi mà phúc âm ta chưa được rao truyền.

6 Chớ lưu lại chốn này nhiều ngày; cũng đừng đi lên đất Si Ôn lúc này; nhưng nếu ngươi có thể gửi được, thì hãy gửi; ngoài điều đó ra thì chớ nên nghĩ về tài sản của mình.

7 Hãy ađi đến những vùng đất miền đông, hãy blàm chứng khắp mọi nơi, với mọi người và trong các nhà hội của họ, và hãy lý luận với những người đó.

8 Tôi tớ Samuel H. Smith của ta cần phải đi với ngươi, và chớ bỏ hắn mà phải chỉ dẫn cho hắn; và kẻ nào trung thành thì sẽ được làm cho amạnh mẽ ở bất cứ nơi nào; và ta, là Chúa, sẽ đi với ngươi.

9 Hãy đặt atay lên người bệnh, rồi họ sẽ bbình phục. Chớ trở về cho đến khi nào ta, là Chúa, sẽ gửi ngươi về. Hãy kiên nhẫn trong sự đau buồn. Hãy ccầu xin, rồi ngươi sẽ nhận được; hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho ngươi.

10 Chớ tìm kiếm điều gây gánh nặng cho mình. Hãy từ bỏ mọi sự bất chính. Chớ phạm tội angoại tình—là cám dỗ mà ngươi đã từng bị phiền phức.

11 Hãy atuân giữ những lời này, vì đây là những lời chân thật và trung thực; và hãy làm vinh hiển chức vụ của mình, và hãy thúc đẩy nhiều người đi đến bSi Ôn với cnhững bài ca về niềm vui vĩnh viễn trên đầu họ.

12 Hãy atiếp tục làm những việc này cho đến cùng, rồi ngươi sẽ nhận được bmão triều thiên của cuộc sống vĩnh cửu ở bên tay mặt Cha của ta, là Đấng đầy ân điển và lẽ thật.

13 Thật vậy, lời Chúa, aThượng Đế của ngươi, Đấng Cứu Chuộc của ngươi, là Giê Su Ky Tô phán vậy. A Men.