Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 114


Tiết 114

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Far West, Missouri, ngày 11 tháng Tư năm 1838.

1–2, Những chức vụ trong giáo hội do những người không trung thành nắm giữ sẽ được giao cho những người khác.

1 Thật vậy, Chúa đã phán như vầy: điều khôn ngoan cho tôi tớ David W. Patten của ta là hắn phải thanh toán tất cả công việc của hắn càng sớm càng tốt, và phải xếp đặt hàng hóa của hắn lại, để hắn có thể thực hiện một sứ mệnh cho ta vào mùa xuân năm tới, cùng với những người khác, đó là mười hai người kể cả hắn, để làm chứng về danh ta và đem lại tin lành cho toàn thể thế gian.

2 Vì quả thật, Chúa đã phán rằng nếu trong các ngươi có những người chối bỏ danh ta, những người khác cần phải được achỉ định lên bthay thế họ và nhận chức vụ của họ. A Men.