Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 63


Tiết 63

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith tại Kirtland, Ohio, ngày 30 tháng Tám năm 1831. Vị Tiên Tri, Sidney Rigdon và Oliver Cowdery đã tới Kirtland vào ngày 27 tháng Tám sau khi họ viếng thăm Missouri. Lịch sử của Joseph Smith mô tả điều mặc khải này: “Vào những ngày sơ sinh này của Giáo Hội, các tín hữu hết sức ước ao nhận được lời của Chúa về mọi vấn đề liên quan đến sự cứu rỗi của chúng ta; và vì đất Si Ôn hiện giờ là vấn đề thế tục quan trọng nhất đang được cứu xét, nên tôi đã cầu vấn Chúa để được biết thêm về sự quy tụ của các Thánh Hữu, và về việc mua đất đai cùng những vấn đề khác nữa.”

1–6, Ngày thịnh nộ sẽ đến với những kẻ tà ác; 7–12, Những điềm triệu xảy đến nhờ đức tin; 13–19, Những kẻ ngoại tình trong lòng sẽ chối bỏ đức tin và bị quăng vào hồ lửa; 20, Những người trung thành sẽ nhận được phần thừa hưởng trên trái đất được biến hình; 21, Những lời tường thuật trọn vẹn về các biến cố trên Núi Biến Hình chưa được tiết lộ; 22–23, Những người vâng lời sẽ nhận được những điều kín nhiệm của vương quốc; 24–31, Những phần thừa hưởng trong Si Ôn cần phải được mua; 32–35, Chúa ra sắc lệnh rằng sẽ có chiến tranh, và những kẻ tà ác sẽ giết những kẻ tà ác; 36–48, Các Thánh Hữu phải quy tụ ở Si Ôn và cung cấp tiền bạc để xây dựng nó; 49–54, Phước lành được hứa ban cho những người trung thành vào Ngày Tái Lâm, vào lúc họ Phục Sinh, và trong Thời Kỳ Ngàn Năm; 55–58, Đây là một ngày cảnh cáo; 59–66, Danh của Chúa bị lấy làm chơi bởi những kẻ không có thẩm quyền dùng danh ấy.

1 Hãy nghe đây, hỡi các ngươi là những người dân, và hãy mở rộng tâm hồn của các ngươi và lắng nghe từ xa; và hãy lắng tai nghe, hỡi các ngươi là những kẻ tự cho mình là dân của Chúa, và hãy nghe lời của Chúa và ý của Ngài về các ngươi.

2 Phải, thật vậy, ta nói, hãy nghe lời của Đấng mà cơn giận của Ngài đã phừng lên chống lại những kẻ tà ác và phản loạn;

3 Ngài sẽ lấy đi những kẻ nào Ngài muốn lấy đi, và Ngài sẽ bảo toàn mạng sống cho những kẻ nào Ngài muốn bảo toàn;

4 Ngài xây dựng theo ý muốn và sở thích của Ngài; và hủy diệt khi nào Ngài thích, và có thể đẩy con người xuống ngục giới.

5 Này, ta, là Chúa, thốt lên tiếng nói của ta, và nó phải được tuân theo.

6 Vậy nên, thật vậy ta nói, những kẻ tà ác phải coi chừng, và những kẻ phản loạn phải sợ hãi và run rẩy; và những kẻ chẳng tin phải câm miệng lại, vì ngày thịnh nộ sẽ đến với chúng như cơn gió lốc, và mọi xác thịt sẽ biết rằng ta là Thượng Đế.

7 Và kẻ nào tìm kiếm điềm triệu thì sẽ thấy điềm triệu, nhưng không đưa đến sự cứu rỗi.

8 Thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, trong đám các ngươi có những kẻ tìm kiếm điềm triệu, và ngay cả từ lúc khởi đầu cũng đã có những kẻ như vậy rồi;

9 Nhưng này, đức tin không phải từ điềm triệu mà đến, song điềm triệu đi theo sau những kẻ tin.

10 Phải, điềm triệu xảy đến nhờ có đức tin, chẳng phải do ý muốn của loài người, cũng chẳng phải là do họ thích, mà là do ý muốn của Thượng Đế.

11 Phải, điềm triệu xảy đến nhờ có đức tin, dẫn đến những công việc lớn lao, vì nếu không có đức tin thì không ai làm hài lòng Thượng Đế được; và những kẻ mà Thượng Đế tức giận thì Ngài không hài lòng; vậy nên, đối với những kẻ như vậy thì Ngài không cho thấy điềm triệu nào, ngoại trừ trong cơn thịnh nộ để kết tội chúng mà thôi.

12 Vậy nên, ta, là Chúa, không hài lòng ở những kẻ trong các ngươi đã tìm kiếm điềm triệu và những điều kỳ diệu cho đức tin mà không cho sự lợi ích của con người để đưa đến vinh quang của ta.

13 Vả lại, ta đã ban cho các giáo lệnh, và nhiều kẻ đã xoay lưng khỏi những giáo lệnh của ta và không tuân giữ chúng.

14 Trong số các ngươi có những người nam ngoại tình và những người nữ ngoại tình; một số những người này đã rời khỏi các ngươi, và những người khác mà vẫn còn ở với các ngươi sẽ bị khám phá sau này.

15 Những kẻ đó hãy coi chừng và hãy hối cải gấp, kẻo sự phán xét sẽ đến với chúng như một cái bẫy, và sự rồ dại của chúng sẽ lộ ra, và công việc của chúng sẽ đi theo chúng dưới con mắt dân chúng.

16 Và thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, như ta đã nói trước đây, kẻ nào nhìn một người đàn bà với lòng thèm muốn, hoặc kẻ nào phạm tội ngoại tình trong lòng, thì kẻ đó sẽ không có được Thánh Linh, mà trái lại sẽ chối bỏ đức tin và sẽ sợ hãi.

17 Vậy nên, ta, là Chúa, đã nói rằng những kẻ sợ hãi, và những kẻ chẳng tin, và tất cả những kẻ dối trá, và bất cứ kẻ nào thích và ước muốn nói dối, và những kẻ gian dâm, và phù thủy, đều phải dự phần vào hồ lửa với diêm sinh, tức là cái chết lần thứ hai vậy.

18 Thật vậy, ta nói rằng những kẻ đó sẽ không được dự phần trong lần phục sinh thứ nhất.

19 Và giờ đây này, ta, là Chúa, nói với các ngươi rằng các ngươi không được chính đáng vì những điều này đang xảy ra giữa các ngươi.

20 Tuy nhiên, kẻ nào biết kiên trì trong đức tin và làm theo ý muốn của ta, kẻ đó sẽ thắng và sẽ nhận được phần thừa hưởng trên trái đất vào ngày biến hình sẽ tới;

21 Khi trái đất này sẽ được biến hình, ngay cả theo cách thức mà các sứ đồ của ta được cho thấy trên núi; mà sự tường thuật trọn vẹn về sự kiện này các ngươi chưa nhận được.

22 Và giờ đây, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, như ta đã nói rằng ta sẽ cho các ngươi biết ý muốn của ta, này, ta sẽ cho các ngươi biết, không phải dưới hình thức giáo lệnh, vì có nhiều kẻ không tìm cách tuân giữ các giáo lệnh của ta.

23 Nhưng đối với kẻ nào tuân giữ các giáo lệnh của ta thì ta sẽ ban cho những điều kín nhiệm của vương quốc ta, và những điều đó sẽ là giếng nước sống trong kẻ ấy, dâng lên cho đến cuộc sống vĩnh viễn.

24 Và giờ đây, này, đây là ý muốn của Chúa, Thượng Đế của các ngươi, về các thánh hữu của Ngài, để cho họ nên cùng nhau quy tụ trên đất Si Ôn, không vội vã, kẻo sẽ có sự xáo trộn, mà việc đó đem đến bệnh dịch.

25 Này, đất Si Ôn—ta, là Chúa, đã nắm nó trong tay ta;

26 Tuy nhiên, ta, là Chúa, trả lại cho Sê Sa những gì của Sê Sa.

27 Vậy nên, ta là Chúa muốn rằng các ngươi phải mua đất, để các ngươi có thể có ưu thế đối với thế gian, hầu cho các ngươi có thể có quyền đòi hỏi thế gian, để họ không thể bị khơi động lòng tức giận.

28 Sa Tan xúi giục lòng họ tức giận với các ngươi, để đi đến cảnh đổ máu.

29 Vậy nên, đất Si Ôn sẽ không thể nhận được trừ phi bằng cách mua hoặc bằng sự đổ máu, nếu không thì sẽ không có phần thừa hưởng nào cho các ngươi.

30 Và nếu bằng cách mua, này, các ngươi sẽ được phước;

31 Còn nếu bằng sự đổ máu, vì các ngươi bị cấm không được làm đổ máu, trông kìa, kẻ thù các ngươi sẽ tấn công các ngươi, và các ngươi sẽ bị đánh đuổi từ thành phố này đến thành phố khác, từ nhà hội này qua nhà hội kia, và chỉ còn lại ít người để nhận được phần thừa hưởng.

32 Ta, là Chúa, tức giận những kẻ tà ác; ta đang giữ lại Thánh Linh của ta khỏi các dân cư trên thế gian.

33 Ta đã thề nguyền trong cơn thịnh nộ của ta, và ban sắc lệnh chiến tranh trên mặt đất, và kẻ ác sẽ chém giết kẻ ác, và sự sợ hãi sẽ đến với tất cả mọi người;

34 các thánh hữu cũng sẽ khó lòng thoát khỏi; tuy nhiên, ta, là Chúa, đang ở cùng họ, và sẽ từ trời là nơi hiện diện của Cha ta giáng xuống để thiêu hủy hết những kẻ ác bằng ngọn lửa không thể bị dập tắt.

35 Và này, việc này chưa xảy ra, nhưng trong tương lai.

36 Vậy nên, vì ta, là Chúa, đã ban sắc lệnh tất cả những điều này trên mặt đất, nên ta muốn rằng những thánh hữu của ta phải được quy tụ trên đất Si Ôn;

37 Và mọi người phải nắm giữ sự ngay chính trong tay mình, và đeo lòng trung thành bên hông mình, và hãy cất tiếng cảnh giác dân cư trên thế gian; và rao truyền, bằng lời và bằng sự trốn tránh vì rằng sự tiêu điều sẽ đến với kẻ ác.

38 Vậy nên, các môn đồ của ta, là những người ở trong nông trại này, tại Kirtland hãy dàn xếp những nỗi lo âu trần tục của mình.

39 Tôi tớ Titus Billings của ta, là người phụ trách nông trại, hãy bán đất đi, để hắn có thể sẵn sàng vào mùa xuân tới để lên đường đi lên đất Si Ôn cùng với những người đang cư ngụ trên ấy, ngoại trừ những người mà ta muốn giữ lại cho mục đích riêng của ta, những người đó không được đi cho đến khi nào ta truyền lệnh.

40 Và tất cả những số tiền mà có thể để dành được, dù ít hay nhiều không quan hệ gì đến ta, phải được gửi lên đất Si Ôn, giao cho những người mà ta đã chỉ định để thu nhận.

41 Này, ta, là Chúa, sẽ ban cho tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta quyền năng để hắn có thể nhờ Thánh Linh mà phân biệt xem những người nào phải đi lên đất Si Ôn, và những ai trong số môn đồ của ta cần phải ở lại.

42 Tôi tớ Newel K. Whitney của ta hãy giữ lại tiệm của mình, hay nói cách khác, cửa tiệm mà hắn phụ trách, trong một thời gian ngắn nữa.

43 Tuy nhiên, hắn phải chia sẻ tất cả số tiền hắn có thể chia sẻ được, và gửi tiền lên đất Si Ôn.

44 Này, những điều này đều ở trong tay hắn, hắn phải làm theo sự thông sáng.

45 Thật vậy ta nói, hắn phải được sắc phong làm người đại diện cho những môn đồ còn ở lại, và hắn phải được sắc phong cho quyền năng này;

46 Và giờ đây hãy gấp rút viếng thăm các chi nhánh của Giáo Hội và giải nghĩa những điều này cho họ nghe, cùng với tôi tớ Oliver Cowdery của ta. Này, đây là ý muốn của ta, thu nhận những món tiền như ta đã chỉ dẫn.

47 Kẻ nào trung thành và kiên trì sẽ thắng thế gian.

48 Kẻ nào gửi kho tàng về đất Si Ôn sẽ nhận được phần thừa hưởng trong đời này, và những việc làm của kẻ ấy sẽ đi theo kẻ ấy, và cũng sẽ nhận được phần thưởng trong đời sau.

49 Phải, và phước thay cho những kẻ chết trong Chúa, từ nay về sau, khi Chúa đến, và những việc cũ sẽ qua đi, và mọi việc trở nên mới, họ sẽ từ cõi chết sống lại, và sau đó sẽ không còn chết nữa. Họ sẽ nhận được phần thừa hưởng trước mặt Chúa, trong thành phố thánh.

50 Và kẻ nào sống khi Chúa đến, và đã giữ được đức tin, thì phước thay cho kẻ đó; tuy nhiên, kẻ đó được chỉ định phải chết theo tuổi thông thường của loài người.

51 Vậy nên, trẻ nhỏ sẽ lớn lên cho đến khi chúng già; người già sẽ chết, nhưng họ sẽ không ngủ yên trong bụi đất mà sẽ được thay đổi trong nháy mắt.

52 Vậy nên, vì lý do này, các sứ đồ đã thuyết giảng cho thế gian biết về sự phục sinh của những kẻ chết.

53 Những điều này là những điều mà các ngươi phải tìm kiếm; và, nói theo cách thức của Chúa, những điều này hiện đã gần kề, trong thời gian tương lai, vào ngày Con của Người đến.

54 Và cho đến giờ phút đó sẽ có những trinh nữ dại dột trong số những người khôn ngoan; và vào giờ phút đó đến, sẽ có sự tách biệt hoàn toàn giữa người ngay chính với kẻ tà ác; và vào ngày đó, ta sẽ phái các thiên sứ của ta đến nhổ hết những kẻ ác và ném chúng vào ngọn lửa không thể bị dập tắt.

55 Và giờ đây này, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta, là Chúa, không được hài lòng về tôi tớ Sidney Rigdon của ta; hắn tự cao tự đại trong lòng và không chịu nghe lời khuyên dạy mà trái lại đã làm cho Thánh Linh buồn phiền;

56 Vậy nên điều hắn viết ra không được Chúa chấp nhận, và hắn phải viết lại điều khác; và nếu Chúa không chấp nhận nữa, này, hắn sẽ không được giữ chức vụ mà ta đã chỉ định cho hắn.

57 Và lại nữa, thật vậy ta nói cho các ngươi hay, những kẻ nào lòng dạ nhu mì muốn cảnh cáo những kẻ phạm tội biết hối cải, thì họ phải được sắc phong cho quyền năng này.

58 Vì đây là một ngày cảnh cáo, và không phải là ngày để nói nhiều lời. Vì ta, là Chúa, không thể bị nhạo báng vào những ngày sau cùng.

59 Này, ta từ trên cao, và quyền năng của ta ở bên dưới. Ta ở trên hết mọi vật, và ở bên trong mọi vật, và xuyên thấu mọi vật, và dò xét mọi vật, và sẽ tới ngày mọi vật sẽ phục tùng ta.

60 Này, ta là An Pha và Ô Mê Ga, là Giê Su Ky Tô.

61 Vậy nên, tất cả mọi người hãy thận trọng khi nói đến danh ta—

62 Vì này, thật vậy ta nói, rằng có nhiều người bị kết tội vì việc này, là những người dùng danh của Chúa, và dùng nó mà làm chơi, vì họ không có thẩm quyền.

63 Vậy nên, giáo dân phải hối cải tội lỗi của mình, và ta, là Chúa, sẽ thừa nhận họ; bằng không họ sẽ bị loại bỏ.

64 Hãy nhớ rằng những gì phát xuất từ trên cao đều thiêng liêng và phải được nói tới một cách thận trọng, và với sự chấp thuận của Thánh Linh; và làm được như vậy thì sẽ không có sự kết tội, và các ngươi sẽ nhận được Thánh Linh qua lời cầu nguyện; vậy nên, nếu không làm được như vậy, thì vẫn còn có sự kết tội.

65 Để các tôi tớ Joseph Smith, Jr., và Sidney Rigdon của ta tìm một ngôi nhà cho chính họ, theo như họ được Thánh Linh hướng dẫn qua lời cầu nguyện.

66 Những điều này cần phải được khắc phục bằng sự kiên nhẫn, để những kẻ đó có thể nhận được mức độ vinh quang vĩ đại và vĩnh cửu hơn, bằng không sẽ bị kết tội nặng hơn. A Men.