Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 33


Tiết 33

Điều mặc khải ban qua Tiên Tri Joseph Smith cho Ezra Thayre và Northrop Sweet tại Fayette, New York, tháng Mười năm 1830. Khi giới thiệu điều mặc khải này, lịch sử của Joseph Smith xác nhận rằng “Chúa … luôn luôn sẵn sàng chỉ dẫn cho những ai chuyên tâm tìm kiếm qua đức tin.”

1–4, Những người làm công được kêu gọi để rao truyền phúc âm vào giờ thứ mười một; 5–6, Giáo Hội được thiết lập và những người chọn lọc sẽ được quy tụ lại; 7–10, Hãy hối cải, vì vương quốc thiên thượng đã gần kề; 11–15, Giáo Hội được xây dựng trên đá phúc âm; 16–18, Hãy chuẩn bị để đợi Chàng Rể đến.

1 Này, ta nói cho các ngươi hay, hỡi các tôi tớ Ezra và Northrop, hãy mở tai ra để lắng nghe tiếng nói của Đức Chúa Trời của các ngươi, là alời sống và mãnh lực, sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, có thể phân chia khớp và tủy, tâm hồn và linh hồn; có thể nhận thức những tư tưởng và bnhững ý định trong lòng.

2 Vì thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi được kêu gọi phải cất cao tiếng nói lên như bằng atiếng vang của kèn đồng, để rao truyền phúc âm của ta cho thế hệ gian dối và ngược ngạo này biết.

3 Vì này, acánh đồng đã trắng xóa để gặt; và đây là bgiờ thứ mười một, và là clần cuối ta kêu những người làm công cho vườn nho của ta.

4 avườn nho của ta đã bị bhư hỏng hết, và không còn một ai làm điều gì ctốt lành, ngoại trừ một số ít; và họ đã bị dsai lầm trong nhiều trường hợp, vì enhững mưu chước tăng tế, nên tất cả có lòng thối nát.

5 Và thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta đã athiết lập và đem bgiáo hội này ra khỏi vùng hoang dã.

6 Và cùng một cách thức như vậy, ta sẽ aquy tụ những người chọn lọc của ta từ bbốn phương trời của thế gian, đó là tất cả những ai tin ta và lắng nghe tiếng nói của ta.

7 Phải, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay rằng, cánh đồng đã trắng xóa để gặt; vậy hãy sử dụng lưỡi hái của mình, và gặt với tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh của mình.

8 Hãy amở miệng ra, rồi miệng các ngươi sẽ được tràn đầy, và các ngươi sẽ trở thành như bNê Phi thời xưa, là người đã hành trình từ Giê Ru Sa Lem vào vùng hoang dã.

9 Phải, hãy mở miệng ra, và chớ tiếc lời, rồi lưng các ngươi sẽ nặng trĩu anhững bó lúa, vì trông kìa, ta ở cùng các ngươi.

10 Phải, hãy mở miệng ra, rồi miệng các ngươi sẽ được tràn đầy, và hãy nói: aHãy hối cải, hãy hối cải, và sửa soạn con đường của Chúa, và làm các lối đi của Ngài được thẳng; vì vương quốc thiên thượng đã gần kề;

11 Phải, mỗi người trong các ngươi phải hối cải và achịu phép báp têm để được xá miễn tội lỗi; phải, hãy chịu phép báp têm ngay cả bằng nước rồi đến phép báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh.

12 Này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, đây là aphúc âm của ta; và hãy ghi nhớ rằng họ phải có đức tin nơi ta, bằng không họ không có cách gì để được cứu rỗi;

13 Và trên ađá này ta sẽ xây dựng giáo hội của ta; phải, trên đá này các ngươi sẽ được xây dựng; và nếu các ngươi tiếp tục thì bcác cổng ngục giới sẽ không thắng được các ngươi.

14 Và các ngươi phải ghi nhớ anhững điều khoản và những giao ước của giáo hội để mà tuân giữ.

15 Và những người nào có đức tin thì các ngươi phải axác nhận họ trong giáo hội của ta bằng phép đặt btay, rồi ta sẽ ban cân tứ Đức Thánh Linh cho họ.

16 Và Sách Mặc Môn cùng acác thánh thư được ta ban cho để bgiáo huấn các ngươi; còn quyền năng của Thánh Linh ta làm cho vạn vật được csống.

17 Vậy nên, hãy trung thành, cầu nguyện luôn luôn, hãy khêu đèn cho sáng tỏ và mang dầu theo với các ngươi để các ngươi có thể sẵn sàng đợi aChàng Rể đến—

18 Vì này, thật vậy, thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, ta sẽ achóng đến. Quả thật vậy. A Men.