Phần Giúp Đỡ Học Tập
Thánh Thư


Thánh Thư

Những lời nói, được viết và nói ra, bởi những người thánh thiện của Thượng Đế khi được Đức Thánh Linh tác động. Các thánh thư chính thức được thừa nhận là kinh điển của Giáo Hội ngày nay gồm có Kinh Thánh, Sách Mặc Môn, Giáo Lý và Giao Ước và Trân Châu Vô Giá. Chúa Giê Su và các tác giả của Tân Ước coi các sách của Cựu Ước là thánh thư (MTƠ 22:29; Giăng 5:39; 2 TMThê 3:15; 2 PERơ 1:20–21). Xem thêm Bảng Niên Đại trong phụ lục.

Thánh thư thất lạc

Có nhiều văn phẩm thiêng liêng được nói đến trong thánh thư mà chúng ta không có ngày nay, trong số đó có những sách và tác giả sau đây: sách giao ước (XÊDTKý 24:7), sách chiến trận của Chúa (DSKý 21:14), sách Giê Sa (GiôSuê 10:13; 2 SMÊn 1:18), sách hành trạng của Sa Lô Môn (1 Vua 11:41), sách của Sa Mu Ên, đấng tiên kiến (1 SửKý 29:29), sách của Na Than, đấng tiên tri (2 SửKý 9:29), sách của Sê Ma Gia, đấng tiên tri (2 SửKý 12:15), sách của tiên tri Y Đô (2 SửKý 13:22), truyện Giê Hu (2 SửKý 20:34), các lời của đấng tiên kiến (2 SửKý 33:19), Hê Nóc (GiuĐe 1:14), và những lời của Giê Nốc, Nê Um và Giê Nốt (1 NêPhi 19:10), Giê Nốt (GCốp 5:1), Giê Nốc và Ê Gia (HLMan 8:20) và sách ghi nhớ (MôiSe 6:5); và các bức thư gửi cho người Cô Rinh Tô (1 CRTô 5:9), cho người Ê Phê Sô (ÊPSô 3:3), từ Lao Đi Xê (CLSe 4:16), và từ Giu Đe (GiuĐe 1:3).

Thánh thư phải được bảo tồn

Giá trị của thánh thư

Thánh thư được tiên tri là sẽ ra đời