Trần Tục
    Footnotes
    Theme

    Trần Tục

    Những mong muốn và cố gắng bất chính về những của cải và tài sản vật chất trong khi từ bỏ những điều thuộc linh.